Onze doelen

Onze streven voor jongeren, ouders/volwassenen en niet-moslims.

De doelen van het Instituut voor Opvoeding & Educatie

 
Algemeen
Het Instituut voor Opvoeding en Educatie streeft er in het algemeen naar de volgende doelen te behalen:

 • Het oproepen tot de zuivere Islaam;
 • Het overdragen van de juiste 3aqiedah en de methodologie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gebaseerd op de interpretatie van de metgezellen;
 • Het aanbieden van verschillende Islamitische opleidingen, modules en activiteiten voor verschillende doelgroepen;
 • Het in praktijk brengen van de kennis;

 
Jongeren
De jongeren vormen de belangrijkste doelgroep van het Instituut, aangezien zij in vele facetten van het leven op verschillende problemen stuiten en zij de toekomst zijn, en het Instituut ervan overtuigd is dat opvoedkundig onderwijs één van de meest krachtige en effectieve middelen is om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Ten aanzien van jongeren streeft het Instituut ernaar de volgende doelen te bereiken:

 • Jongeren de mogelijkheid bieden om een weg te slaan naar zuivere kennis;
 • Op opvoedkundige wijze Islamitische kennis over te dragen aan jongeren;
 • Het opvoeden van de jongeren volgens de praktische vorming en de wijze van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, de metgezellen en de geleerden die dit pad hebben gevolgd
 • Jongeren mee laten draaien in het proces van de oproep tot Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa;
 • Jongeren te (onder)steunen en begeleiden in hun verschillende levensfases, middels het aanbieden van verschillende Islamitische modules en opleidingen waar behoefte aan is;
 • Enerzijds de jongeren van de straat af krijgen en anderzijds van de straat afhouden door hen Islamitische cursussen en opleidingen aan te bieden die hen in staat stellen volgens de juiste normen en waarden in de Nederlandse samenleving te kunnen leven, waarbij zij hun eigen identiteit behouden en tegelijkertijd in de Nederlandse samenleving kunnen integreren en participeren;
 • Bestrijden en voorkomen van extremisme, waardoor men radicaliseert en overgaat tot disrespect jegens andersdenkenden, en in het ergste geval tot geweld in de naam van de Islaam;
 • Bestrijden en voorkomen van losbandigheid, waarbij men de Islamitische en wettelijke grenzen overschrijdt, door te voorkomen dat jongeren in een crimineel circuit terechtkomen, of door hen uit dat circuit te halen;
 • Jongeren steunen op de gebieden waar behoefte aan is.

 
Ouders/volwassenen
Naast het gericht bieden van cursussen en opleidingen aan jongeren, wil het Instituut zich ook specifiek gaan inzetten voor ouders, door hen passende ondersteuning te bieden bij het opvoeden van hun kinderen. Door op dit gebied te gaan opereren, kan al vanuit het thuisfront worden bijdragen aan een verbetering van de opvoeding. Tevens zal naast specifiek de opvoeding, ook aan andere aspecten aandacht worden besteed die ouders tegenkomen met hun kinderen.

Het Instituut streeft ernaar:

 • Ouders te (onder)steunen en begeleiden in de opvoeding van hun kinderen;
 • Verschillende opvoedkundige en educatieve cursussen en opleidingen te verzorgen voor volwassenen.

 
Niet-moslims
Het Instituut wil zich ook specifiek gaan richten op niet-moslims, door een brug te slaan tussen hen en de Islaam en de moslims. Gezien de veranderende verhoudingen binnen de samenleving, en de spanningen die dit soms met zich kan meebrengen, acht het Instituut het van zeer groot belang dat niet-moslims de juiste voorlichting krijgen over de Islaam.

Het Instituut streeft ernaar een brug te slaan tussen niet-moslims en moslims, door bijvoorbeeld het organiseren van kennismakingscursussen met de Islaam en het organiseren van lezingen bij verschillende instellingen.