Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 

1. Definities

 • Cursist: de persoon die zich heeft aangemeld voor een opleiding of cursus aan het Instituut voor Opvoeding & Educatie (verder te noemen: Instituut).
 • Onderwijsprogramma: het onderwijsprogramma verschaft informatie betreffende specifieke cursusonderdelen, en bevindt zich o.a. op de website onder de desbetreffende opleidingspagina.

 

2. Aanmelding en toelating

 • Aanmelding voor een opleiding of cursus aan het Instituut kan slechts geschieden middels de door het Instituut aangewezen methode voor de desbetreffende opleiding of cursus (bijvoorbeeld schriftelijk of elektronisch).
 • Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden binnen de daarvoor aangewezen aanmeldingsperiode. Het Instituut behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken.
 • Aanmelding is slechts mogelijk voor de complete opleiding of cursus: cursusonderdelen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd. Met de aanmelding voor een opleiding of cursus accepteert de Cursist dat hij verplicht is alle onderdelen van de opleiding of cursus te volgen, tenzij door het Instituut anders is aangegeven in het desbetreffende studieprogramma.
 • De toelatingsleeftijd wordt per opleiding of cursus door het Instituut aangegeven.
 • Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden indien men voldoet aan alle door het Instituut gestelde toelatingseisen.
 • Het Instituut kan aanvullende toelatingseisen stellen aan de Cursist naar gelang de opleiding of cursus. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en de beschikbaarheid van de Cursist.
 • De Cursist wordt desverzocht geacht aan te kunnen tonen te voldoen aan de desbetreffende gestelde toelatingseisen.
 • De Cursist ontvangt uiterlijk de dag voor de aanvangsdatum van de desbetreffende opleiding of cursus, bericht of hij al dan niet is aangenomen tot een opleiding of cursus.
 • Het Instituut is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding of cursus. De niet-toelating van de Cursist tot een opleiding of cursus wordt door het Instituut per e-mail bevestigd.
 • Bij overschrijding van het aantal cursusplaatsen behoudt het Instituut zich het recht voor op grond van toelatingseisen Cursisten te selecteren voor een opleiding of cursus.
 • Indien het Instituut om welke reden dan ook het niet haalbaar acht een studiegroep te laten voortbestaan, behoudt het Instituut zich het recht voor deze groep op te heffen dan wel over te hevelen naar een andere studiegroep- of stad.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus of opleiding behoudt het Instituut zich het recht voor de start van de desbetreffende cursus of opleiding uit te stellen. Het eventuele uitstel wordt door het Instituut per e-mail kenbaar gemaakt aan de Cursist. Indien bij uitstel een Cursist zijn of haar inschrijving wil annuleren, dient de Cursist dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de Inschrijvingsadministratie (inschrijven@ivoe.nl). De eventueel reeds betaalde lesbijdrage door de Cursist wordt in een dergelijk geval binnen drie maanden teruggestort.

 

3. Verplichte conferenties

 • Het Instituut organiseert in-shaa’-Allaah jaarlijks twee Islamitische conferenties. Het bijwonen van deze conferenties is voor elke Cursist een verplicht onderdeel van het studieprogramma. Deze verplichte aanwezigheid geldt voor de volgende opleidingen:
 • Islaamstudies I;
 • Islaamstudies II;
 • Islamitische Gezinskunde;
 • Arabisch;
 • Islaamwetenschappen;
 • Gevorderde Islamologie;
 • Qur’aanwetenschappen;
 • Islamitische Lerarenopleiding.
 • Studenten die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen hiervoor een verzoek tot vrijstelling in te dienen bij de hoofdadministratie.

 

4. Kledingsvoorschriften

 • Aangezien wij een Islamitisch opvoedkundig Instituut zijn, en wij ernaar streven dat onze studenten zoveel mogelijk de regels van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa nakomen, proberen wij onze studenten zoveel mogelijk hierin te stimuleren. Het Instituut hanteert daarom Islamitische kledingvoorschriften in al haar panden.
 • Deze kledingvoorschriften gelden voor zowel broeders als zusters.
 • Van elke zuster wordt verwacht dat zij de hidjaab draagt en ongeparfumeerd naar de les komt.
 • Van elke broeder wordt verwacht dat hij geen strakke broeken draagt die de 3awrah weergeven en geen petten draagt.
 • Lees als advies/richtlijn het artikel over Islamitische kledingvoorschriften.

 

5. Betaling

 • De prijs van de opleiding of cursus is een vaste prijs. Er is geen BTW verschuldigd tenzij dit anders wordt vermeld.
 • Bij aanvang van de cursus of opleiding is de Cursist de leskosten voor het hele studiejaar verschuldigd.
 • De Cursist dient de volledige lesbijdrage van het desbetreffende studiejaar bij aanvang van het studiejaar te hebben voldaan. Dit kan op een van de volgende drie wijzen: middels overboeking voor aanvang van de eerste lesdag; middels contante betaling op de eerste lesdag van het (nieuwe) studiejaar, of middels een betalingsregeling in termijnen, waarvan de laatste week van maart de uiterste betaaldatum is, indien het studiejaar aanvangt in de periode februari/maart, of de laatste week van oktober, indien het studiejaar aanvangt in de periode september/oktober.
 • Indien de Cursist een betalingsregeling nodig heeft, maar zichzelf niet in staat acht om voor de uiterste termijndatum, zoals in het voorgaande punt beschreven, volledig te kunnen afbetalen, dient de Cursist contact op te nemen met de betalingsadministratie, zodat vastgesteld kan worden of hij/zij voor een uitzonderlijke betalingsregeling in aanmerking komt.
 • Het Instituut behoudt zich het recht voor betalingsregelingen te treffen met de Cursist, indien noodzakelijkheid hiervan aangetoond kan worden door de Cursist, en de directie vervolgens concludeert dat er sprake is van een Islamitische reden voor het treffen van een regeling.
 • De Cursist is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, tenzij de overschrijding van de betalingstermijn hem niet kan worden toegerekend.
 • Indien de Cursist in verzuim is, behoudt het Instituut zich het recht voor (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist of de Cursist uit te sluiten van een eventueel examen of de Cursist uit te sluiten van de opleiding of cursus.

 
6. Storneringen

 • Indien de Cursist een geïncasseerde lesbijdrage storneert, dan is de Cursist hiervoor administratiekosten verschuldigd aan het Instituut. Elke eerste stornering van een lesbijdrage (ongeacht of dit een volledige lesbijdrage of een termijnbedrag behelst) van een bepaald studiejaar kost 1 euro. Elke tweede stornering van een lesbijdrage van een studiejaar kost nogmaals 1 euro. Bij elke derde stornering van een lesbijdrage van een studiejaar wordt 10 euro in rekening gebracht. Bij elke stornering boven de drie maal wordt 4 euro per stornering in rekening gebracht.
  Voorbeeld: indien de Cursist voor een driejarige opleiding in het eerste studiejaar vijf keer storneert, is de Cursist 20 euro aan administratiekosten schuldig. Indien de desbetreffende Cursist in het tweede studiejaar drie keer storneert, is hij/zij 12 euro aan administratiekosten schuldig. In totaal is de Cursist derhalve 32 euro aan administratiekosten schuldig.
 • Het Instituut berekent het aantal storneringen per studiejaar. Er wordt niet gekeken naar de opleiding waarvoor een Cursist het geïncasseerde bedrag storneert.
  Voorbeeld: indien de Cursist voor opleiding X éénmaal storneert en voor opleiding Y binnen datzelfde studiejaar éénmaal storneert, wordt dit berekend als zijnde tweemaal gestorneerd. Bij een volgende stornering in dat studiejaar wordt dan 10 euro in rekening gebracht voor die stornering.
 • De administratiekosten die een Cursist schuldig is worden ofwel los ofwel samen met de lesbijdrage geïncasseerd. Bij elke incasso worden de tot dan toe verschuldigde administratiekosten geïncasseerd.
 • Het Instituut behoudt zich het recht om zonder vooraf vermelding aan de Cursist de verschuldigde administratiekosten in rekening te brengen en te incasseren.
 •  

  7. Annulering door Cursist

  • Annulering van een opleiding of cursus door de Cursist dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Annulering/uitschrijving vindt plaats met ingang van de datum waarop de Cursist zich heeft afgemeld.
  • Annulering door de Cursist is zonder kosten mogelijk tot de aanvang van de opleiding.
  • Vanaf aanvang van de cursus of opleiding is de Cursist de lesbijdrage voor het hele studiejaar verschuldigd.
  • Na de aanvangsdatum van de opleiding is (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld in geen geval mogelijk, ongeacht de reden van de Cursist om niet deel te nemen aan de desbetreffende opleiding/cursus.

   

  8. Tussentijdse beëindiging

  • Tussentijdse beëindiging van de opleiding door de Cursist dient per e-mail te geschieden, gericht aan de hoofdadministratie met opgave van reden.
  • Tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt plaats met ingang van de datum waarop de Cursist zich heeft afgemeld.
  • Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de Cursist vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
  • Indien een Cursist wegens een geldige Islamitische reden (de beoordeling van de geldigheid hiervan geschiedt slechts door de directie) genoodzaakt is zijn deelname aan een opleiding of cursus te annuleren, kan de Cursist eventueel in aanmerking komen voor het op een latere tijd bijwonen van de niet-gevolgde lessen van het desbetreffende studiejaar binnen het desbetreffende studiejaar. De directie beslist per situatie in hoeverre het al dan niet mogelijk is de desbetreffende lessen op een later tijdstip binnen het desbetreffende studiejaar in te halen. Restitutie van het lesgeld of een deel daarvan is niet mogelijk.

   

  9. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

  • Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door het Instituut verzorgde opleiding of cursus, wordt/blijft eigendom van het Instituut.
  • Niets uit het Cursus- of lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Instituut.
  • Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de opleiding of cursus of na tussentijdse beëindiging of annulering.

   

  10. Eventuele klachten

  • In geval van eventuele klachten inzake het functioneren van het Instituut of de kwaliteit van de opleiding of cursus, kan de Cursist zich schriftelijk wenden tot de directie van het Instituut.