Qur’aanwetenschappen

Een driejarige opleiding om de Qur'aan te memoriseren met tafsier.

Inschrijving » Geopend «

Locaties: Online en Utrecht

Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Wil jij heel graag kennis vergaren over de Qur’aan en de Qur’aan memoriseren, maar heb je slechts de mogelijkheid om dat eenmaal in de week te doen? Schrijf je dan nu in voor de opleiding Qur’aanwetenschappen.

Lesdagen & Lestijden

Qur’aanwetenschappen voor zowel broeders als zusters…

Locatie Lesdag & Tijd Startdatum Uiterste instroomdatum
Utrecht

jaar 4 (Nederlands)

zondag 16:30 – 20:30 uur direct aansluiten bij huidige klas Sluit snel aan bij de huidige opleiding! Je hoeft de eerste jaren niet gevolgd te hebben om de kennis van nu te begrijpen.
Utrecht

niveau 1 (Nederlands)

De lesdagen zijn doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur of in het weekend. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een opleiding wel of niet starten. Zorg dus dat je op tijd inschrijft en nodig anderen uit om in te schrijven. Indien een opleiding niet van start gaat, worden de inschrijvers hierover per email bericht.

Indien je niet meer kunt instromen, kun je eventueel naar een andere leslocatie uitwijken.

Algemene opschrijving

De opleiding Qur’aanwetenschappen…

 • Biedt de moslim en moslima de kans om in drie jaar een groot deel van de Qur’aan gememoriseerd te hebben.
 • Biedt de student de kans om in drie jaar een groot deel van alle verzen van de Qur’aan uitgelegd te krijgen.
 • Biedt de student de kennis en mogelijkheid om tafsier (uitleg) van de Qur’aan te onderwijzen.
 • Wordt op een praktische wijze onderwezen, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Biedt de student de kans om Islamitische kennis te vergaren in de Nederlandse taal in de eerste twee jaar en vervolgens over te gaan op de Arabische taal in het derde jaar.
 • Bevat jaarlijks twee vijfdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties, waarin volledige cursussen intensief worden gevolgd en afgerond.
 • Hanteert lesmateriaal, die is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.
 • Bevat lesmateriaal dat is gebaseerd op de originele Arabische bronnen.
 

De opleiding Qur’aanwetenschappen is geschikt voor eenieder die…

 • Een groot deel van de Qur’aan uit zijn hoofd wil leren.
 • Betrouwbare en waardevolle kennis wil vergaren.
 • Graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis.
 • Nog niet over de uitleg van de verzen van de Qur’aan beschikt.
 • Graag wil leren om de verzen van de Qur’aan te onderwijzen aan anderen.
 • Slechts eenmaal in de week de mogelijkheid heeft om kennis te vergaren.

Doelen & Methode

 

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
 • Het memoriseren van de woorden van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa.
 • De relatie tussen gelovigen en de Qur’aan versterken.
 • Het memoriseren van de regels van Tadjweed (teksten/mutun).
 • Het toepassen van de Tadjweedregels bij het reciteren van de Qur’aan.
 • De jongeren stimuleren om in een tijdsbestek van drie jaar een groot deel van de Qur’aan te memoriseren.
 • Onze jongeren de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.
 • Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah.
 • De harten van de jongeren vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en voor de Islaam.

Onderwijsmethode

 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • Alle opleidingen en cursussen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.

Studiebelasting en Vakken

 

Studiebelasting

De student wordt geacht:

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les
 • thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.
 

Vakkenaanbod

In deze opleiding worden de volgende vakken onderricht:

 • Eerste jaar (in het Nederlands):
  • Inleiding tot Qur’aanwetenschappen
  • Inleiding tot wijze van tafsier
  • Tadjwied in praktijk
  • Memoriseren van vijf djuz
 • Tweede jaar (in het Nederlands):
  • Qur’aanwetenschappen
  • Fundamenten van tafsier
  • Tafsier
  • Memoriseren van al-Qur’aan
 • Derde jaar (in het Arabisch):
  • Qawaa3id tafsier
  • Verrichten van tafsier
  • Mudaarasah tafsier

 

Verplichte Intensieve Cursussen

 

Twee vijfdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleidingen Islaamstudies I en II, Islaamwetenschappen, Qur’aanwetenschappen, Islamitische Gezinskunde en Arabisch.
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een vereist onderdeel van het studieprogramma!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.
 • Er wordt dan ook van de studenten verwacht dat zij deze data vrijhouden of anders verlof opnemen, om in staat te zijn deze gezegende bijeenkomsten en intensieve cursussen te kunnen bijwonen.
 • Zusters die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen dit tijdig te melden bij de administratie. Ze dienen dan de conferentie via Skype volledig bij te wonen.
 

Aanbevolen Intensieve Cursussen

 

Zomer- en Winterschool

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Qur’aanwetenschappen. Echter is dit wel sterk aanbevolen.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • Met name als jij na het afronden van deze opleiding wil doorstromen naar Islaamwetenschappen is deelname aan de zomer- of winterschool zeer aan te raden.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

 

Toetsing

Elke week wordt de student geacht de opgegeven delen van de Qur’aan te memoriseren.

 

Diploma en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een diploma. Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Toegelaten worden tot de opleiding Hadiethwetenschappen om verder kennis te vergaren over deze prachtige Godsdienst.

Lesbijdrage en Aanmelding

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Qur’aanwetenschappen bedraagt €300,- per jaar. Dit is inclusief lesmateriaal.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

 

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

 

Toelatingseisen

 • Men dient de opleiding Basiskennis Islaam of Islaamstudies I te hebben afgerond.
 • Men dient redelijk Arabisch te kunnen lezen. Dat houdt in dat je niet tijdens de les geleerd hoeft te worden hoe je moet lezen en ook moet je niet constant verbeterd hoeven te worden over wat er staat. Je hoeft niet vloeiend te kunnen lezen, maar wel op een redelijk tempo en niet heel langzaam.
 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

 

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

 

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: https://nl.ivoe.nl/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. terug gestort aan de student.

Schrijf je nu in!