Examenreglement

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem wa-l-hamdu-li-llaahi Rabbi-l-3aalamien, wa-ssalaatu wa-ssalaamu 3alaa Muhammadin ashrafi-l-mursalien, wa-3alaa aalihi wa-sahbihie adjma3ien.

 

In het examenreglement staan alle relevante zaken en regels vermeld die betrekking hebben op de examens en de beoordeling daarvan. Dit examenreglement behoort door elke student in acht genomen te worden.

 

Beoordeling

De beoordeling wordt per semester berekend en bestaat uit drie onderdelen: Inzet, Kennis en Gedrag. In de onderstaande tabel wordt per opleiding weergegeven hoeveel elk onderdeel meeweegt bij die specifieke opleiding (zie tabel 1). Vervolgens wordt daaronder per onderdeel (Inzet, Kennis en Gedrag) toegelicht hoe deze wordt beoordeeld en berekend.

Inzet Kennis Gedrag
Arabisch 20% 60% 20%
Islaamstudies I 25% 50% 25%
Islaamwetenschappen 25% 50% 25%
Islamitische Gezinskunde 50% n.v.t. 50%
Qur’aanwetenschappen 25% 50% 25%
Islamitische Lerarenopleiding 25% 50% 25%

 Tabel 1: Wegingsfactor per onderdeel voor iedere opleiding.

 

Inzet

Voor de inzet van een student wordt per semester vakoverstijgend (dus niet aan elk specifiek vak gekoppeld) een cijfer gegeven. Dit cijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer van alle huiswerkopdrachten binnen een semester en de deelname tijdens en voorbereiding voor de lessen. Bij het berekenen van het cijfer voor de inzet weegt het gemiddelde cijfer van de huiswerkopdrachten voor 50% en het cijfer voor deelname en voorbereiding weegt eveneens 50% mee.

1. De inzet weegt mee met het eindcijfer voor het desbetreffende vak. Dit is afhankelijk van de opleiding:

 •  Arabisch: 20%
 •  Islaamstudies I: 25%
 •  Islaamwetenschappen: 25%
 •  Qur’aanwetenschappen: 25%
 •  Islamitische Lerarenopleiding: 25%
 •  Islamitische Gezinskunde: 50%

2. Wanneer voor een bepaalde week geen huiswerk wordt ingeleverd zonder geldige reden, krijgt de student hiervoor een 0 als beoordeling. Indien het huiswerk niet is ingeleverd ten gevolge van overmacht, krijgt de student de mogelijkheid het huiswerk een week later in te leveren. De student draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid; indien het huiswerk niet de volgende les wordt ingeleverd, ontvangt de student alsnog een 0 voor die week.

3. Het huiswerk dient bij de eerstvolgende les door de docent nagekeken terug te worden gegeven aan de studenten.

4. Over het algemeen worden elke week voor ieder vak huiswerkopdrachten opgegeven die de eerstvolgende les van die vakken ingeleverd horen te worden.
Kennis

Om de verworven kennis van een student te beoordelen zijn er semestertentamens. Aan het eind van ieder semester wordt per vak de behandelde lesstof getoetst middels een semestertentamen. Het gemiddelde van de behaalde cijfers voor de semestertentamens van ieder vak bepaalt het cijfer voor het onderdeel kennis. Hoeveel het onderdeel kennis meeweegt in de semesterbeoordeling is afhankelijk van de opleiding.

 •  Arabisch: 60%
 •  Islaamstudies I: 50%
 •  Islaamwetenschappen: 50%
 •  Qur’aanwetenschappen: 50%
 •  Islamitische Lerarenopleiding: 50%

2. De beoordeling voor de toets wordt meteen aan de hand van een cijfer bepaald.

3. Bij de opleiding Arabisch is er slechts één semestertentamen per semester (dus niet voor elk vak één). Echter zijn er bij de opleiding Arabisch ook gedurende het semester kleinere schriftelijke of mondelinge toetsen.

 

Gedrag

Tot slot wordt er ook een cijfer gegeven voor het onderdeel gedrag.

1. De weging van dit onderdeel is afhankelijk van de opleiding.

 • Arabisch: 20%
 • Islaamstudies I: 25%
 • Islaamwetenschappen: 25%
 • Islamitische Gezinskunde: 50%
 • Qur’aanwetenschappen: 25%
 • Islamitische Lerarenopleiding: 25%

2. De indicatoren die meewegen bij de beoordeling van het onderdeel gedrag zijn respect jegens de docent en de medeleerlingen, het handelen conform de voorschriften en het (op tijd) aanwezig zijn in de les.

 

Examens

Ten aanzien van het afleggen van examens gelden de volgende hoofdregels:

Regels voorafgaand aan de examens

 • De student krijgt uiterlijk twee weken vóór de vastgestelde datum een oproep voor het examen.
 •  Voor de examens dient alle behandelde lesstof geleerd te worden; zowel het boek/de stencils als de uitleg van de leraar en de huiswerkopdrachten.
 •  Voor alle vragen en verzoeken betreffende examens, herkansingen, beoordelingen, certificaten en het examenreglement dient de student zich slechts te richten tot de examenadministratie: examens@ivoe.nl

 

Regels tijdens het afleggen van examens

 • De student dient ruim op tijd aanwezig te zijn bij het examen. De student die zich meer dan vijftien minuten na de aanvang van de officiële aanvangstijd meldt, loopt het risico uitgesloten te worden van de toetsdeelname.
 • Voorafgaand aan het tentamen dient de student al zijn spullen van zijn tafel te verwijderen en op te bergen.
 •  Tijdens het tentamen mogen geen telefoons, laptops, tablets en andere apparatuur gebruikt worden.
 •  De studenten mogen onderling geen spullen uitwisselen tijdens het examen, ook geen mushaf.
 •  De eerstejaars studenten Basis Islamologie mogen een mushaf bij het examen gebruiken. Deze moet echter ontdaan zijn van alle vormen van zelf toegevoegde notities en verwijzingen;
 •  Wanneer er een bewijs voor een zaak wordt gevraagd, dient het volgende in acht te worden genomen:

Islaamstudies I: bij de vermelding van het bewijs dient op zijn minst de uitleg/betekenis van het vers of de hadieth opgegeven te worden.
– Qur’aanwetenschappen: bij de vermelding van het bewijs dient op zijn minst de uitleg/betekenis van het vers of de hadieth opgegeven te worden.
 Islaamwetenschappen: het bewijs zelf dient opgegeven te worden. In het tweede studiejaar dient dit bewijs in het Arabisch opgegeven te worden.
– Islamitische Lerarenopleiding: bij de vermelding van het bewijs dient op zijn minst de uitleg/betekenis van het vers of de hadieth opgegeven te worden
 

 Regels na afloop van examens

 • De student dient na afloop de examenvragen tezamen met de antwoordvellen in te leveren bij de docent of surveillant. De tentamenvragen mogen na afloop van het examen niet mee naar huis genomen worden en er mogen geen kopieën of foto’s van genomen worden;
 • Wanneer de examens nagekeken zijn mag de student deze inzien, echter niet mee naar huis nemen. De examens blijven in het bezit van het Instituut.
 • De uitslag van elk examen wordt door de docent binnen redelijke termijn na afname van het examen mondeling bekend gemaakt. Hiervoor geldt een termijn van maximaal vier weken.
 • Ten aanzien van doelgroepen met een leerbeperking kan het instituut toestaan dat de toets in afwijkende vorm wordt afgenomen. De afwijkende vorm moet voldoen aan de toetstechnische eisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende toets mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van de oorspronkelijke toets.

 

Inhalen en herkansen

Ten aanzien van het inhalen/herkansen van examens gelden de volgende hoofdregels:

 • De student heeft voor ieder examen, die hij onvoldoende (lager dan een 5,5) heeft gemaakt, recht op één herkansing tijdens de vastgestelde herkansingsdagen van het desbetreffende semester.
 • De herkansingen kunnen slechts plaatsvinden tijdens de herkansingsdagen, die per leslocatie centraal zijn vastgesteld.
 • Het is niet geoorloofd en niet mogelijk om een herkansing te maken tijdens de gebruikelijke lesuren. Ook is het niet geoorloofd en niet mogelijk om een herkansing zelfstandig af te spreken met de docent.
 • De student is zélf verantwoordelijk voor het zich tijdig aanmelden voor een herkansing (uiterlijk zeven dagen voor de betreffende herkansingsdag) via examens@ivoe.nl.
 • Indien een student zonder geldige reden het eerste examen heeft gemist, dan mag hij het tentamen inhalen tijdens een herkansingsdag. Indien hij dan alsnog een onvoldoende haalt, dan heeft hij geen recht op een herkansing, vanwege zijn ongeldige afwezigheid tijdens het eerste examen.
 • Indien een student met geldige reden het eerste examen heeft gemist, dan mag hij het examen inhalen tijdens een herkansingsdag. Indien hij dan alsnog een onvoldoende haalt, dan dient hij dit examen aan het einde van het volgende semester nogmaals te herkansen.
 • Indien een student zich niet (tijdig) aanmeldt voor een herkansingsdag of tijdens de herkansingsdag afwezig is zonder geldige reden, vervalt het recht op herkansing.

In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie na overleg met de examenadministratie. Voor vragen over het examenreglement dien je je te richten tot de examenadministratie: examens@ivoe.nl

Wa-l-hamdu-li-llaahi Rabbi-l-3aalamien