Islamitische Gezinskunde

Islamitische relatiecursus, opvoeding en EHBO-cursus voor kinderen.

Inschrijving » Geopend «

Locaties: Online en Utrecht

Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven


De opleiding Islamitische Gezinskunde betreft een unieke opleiding die alle facetten omvat die betrekking hebben op het Islamitische gezinsleven, vanaf de weg naar het huwelijk, tot aan de pubertijd van de (toekomstige) kinderen.

Lesdagen & Lestijden

Islamitische Gezinskunde voor zowel broeders en zusters…

Locatie Lesdag & lestijd Startdatum Uiterste instroomdatum
Amsterdam

online

dinsdag 18.00 – 22.00 uur direct aansluiten bij huidige klas
Tilburg

online

dinsdag 18.00 – 22.00 uur direct aansluiten bij huidige klas
Utrecht dinsdag 18.00 – 22.00 uur

 

vrijdag 18.00 – 22.00 uur

direct aansluiten bij huidige klas

 

begin maart 2024

De lesdagen zijn doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur of in het weekend. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een opleiding wel of niet starten. Zorg dus dat je op tijd inschrijft en nodig anderen uit om in te schrijven. Indien een opleiding niet van start gaat, worden de inschrijvers hierover per email bericht.

Algemene Omschrijving

De opleiding Islamitische Gezinskunde…

 • Is een geweldige en unieke opleiding die met de wil en hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa slechts door het Instituut wordt aangeboden, aan zowel broeders als zusters.
 • Omvat alle facetten van het Islamitische gezinsleven vanaf de weg naar het huwelijk tot aan de pubertijd van de (toekomstige) kinderen.
 • Wordt op een praktische wijze onderwezen, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Bevat jaarlijks twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties, waarin volledige cursussen intensief worden gevolgd en afgerond.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Hanteert lesmateriaal die is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.
Wij bedanken Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa voor alle gunsten die Hij subhaanahu wa-ta3aalaa ons gegeven heeft, waaronder de mogelijkheid dat Hij subhaanahu wa-ta3aalaa ons in staat heeft gesteld deze prachtige opleiding in-shaa’-Allaah te verzorgen.

De opleiding Islamitische Gezinskunde is geschikt voor…

 • Elke volwassen moslimbroeder en -zuster, ongeacht of men wel of geen kinderen heeft, en wel of niet getrouwd is.
 • Eenieder die betrouwbare en waardevolle kennis wil vergaren over het Islamitische gezinsleven.
 • Eenieder die een intensieve en geautoriseerde opleiding wil volgen.
 • Eenieder die graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis.
 • Eenieder die graag wil leren om de kennis in de praktijk toe te passen.
 • Eenieder die slechts eenmaal in de week de mogelijkheid heeft om kennis te vergaren.

Deze opleiding duurt twee jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

Islamitische relatiecursus

Dit onderdeel van de opleiding begint al bij de periode voordat men het huwelijk intreedt, en omvat tevens het gehele huwelijk. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het doel van het huwelijk;
 • Stappen richting het huwelijk;
 • Voorbereidingen voor het huwelijk;
 • Communicatiemanagement in het huwelijk;
 • Tijdsmanagement in het huwelijk;
 • Rechten en plichten van de echtgenoot en echtgenote;
 • Conflicthantering in het huwelijk;
 • Praktische tips.

Kinderopvoeding

Het onderdeel “kinderopvoeding” heeft betrekking op het krijgen en opvoeden van de kinderen. Dit cursusonderdeel heeft betrekking op de periode vanaf vóór de geboorte, tot en met de pubertijd. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • De rechten van het kind;
 • Communicatie met het kind;
 • Verzorging van het kind;
 • Medicatie van het kind;
 • Opvoedingsplan;
 • Kinderpsychologie;
 • De correctie van fouten;
 • Wijze van berisping;
 • Problematiek en oplossingen;
 • Voorbereiding van ouders en kind op pubertijd;
 • Seksuele voorlichting;
 • Juridische zaken m.b.t. het kind.

EHBO-cursus voor kinderen

In dit onderdeel krijgt de student tenslotte een praktische EHBO-cursus speciaal gericht op kinderen. Dit betreft een zeer belangrijke zaak die zowel van nut kan zijn voor eigen kinderen, als voor andere kinderen.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
  Onderwijsmethode
 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • Door elke week huiswerk in te leveren wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis.
 • Behalve het wekelijks inleveren van huiswerk wordt de student periodiek geacht een samenvatting te schrijven en in te leveren.
 • Na het inleveren van het huiswerk worden vragen gesteld aan de studenten over de voorgaande lessen. Hierdoor is de docent in staat om het begripsniveau van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • Alle opleidingen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’ allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet-moslims in zijn omgeving.

Studiebelasting & Vakken

Studiebelasting

De opleiding vindt gedurende twee jaar eenmaal per week plaats. Iedere les duurt vier uur. De student wordt geacht

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les;
 • thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.;

Vakkenaanbod en studiemateriaal

Zoals eerder vermeld omvat deze opleiding drie vakken:

 • Islamitische relatiecursus;
 • Kinderopvoeding;
 • EHBO-cursus kinderen.
Voor de eerste twee vakken worden diverse Islamitische boeken gebruikt door de onderwijzer. De EHBO-cursus betreft een praktijkonderdeel dat onderwezen wordt door een geautoriseerde trainer, voor zowel de broeders als de zusters apart.

Verplichte Intensieve Cursussen

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleidingen Islaamstudies I en II, Islaamwetenschappen, Islamitische Gezinskunde en Arabisch.
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een vereist onderdeel van het studieprogramma!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.
 • Er wordt dan ook van de studenten verwacht dat zij deze data vrijhouden of anders verlof opnemen, om in staat te zijn deze gezegende bijeenkomsten en intensieve cursussen te kunnen bijwonen.
 • Zusters die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie dienen dit tijdig te melden bij de administratie. Ze dienen dan de conferentie via de livestreamuitzending volledig bij te wonen.

Aanbevolen Intensieve Cursussen

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Islamitische Gezinskunde. Echter is dit wel sterk aanbevolen.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

Toetsing

Elke week ontvangt de student voor de verschillende vakken huiswerkopdrachten voor de week erop. Het huiswerk en de inzet bepaalt 50% van het eindcijfer voor het desbetreffende vak. Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student voor elk vak (gemiddeld) minimaal een voldoende te hebben behaald. In deze opleiding behoren tot de toetsing zowel de huiswerkopdrachten als andere schriftelijke toetsen.

Diploma en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een certificaat. Middels deze opleiding wordt de moslim in staat gesteld:

 • zich goed voor te bereiden op een goed huwelijk en een goede opvoeding van toekomstige kinderen;
 • zijn gezinsleven en opvoeding van zijn kinderen te verbeteren;
 • bij te dragen aan de verbetering van de ummah
 • EHBO bij kinderen toe te passen.

Lesbijdrage en Aanmelding

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Islamitische Gezinskunde bedraagt € 275,- per jaar, maar voor de eerste twee jaar samen €500,- mits je in één keer betaalt. De eerste twee jaar betalen is verplicht ongeacht of de student onverhoopt eerder zou stoppen. Duurt de opleiding langer dan dat, dan betaal je vervolgens € 275,- per jaar bij aanvang van het nieuwe studiejaar.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor de gehele studieperiode verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na deze termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die de gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

Automatische Incasso

  • Indien de student in termijnen zal betalen, dient hij een machtiging af te geven aan het Instituut tot automatische incasso. Dit kan gedaan worden ofwel op de eerste lesdag ofwel via een online formulier dat de student toegezonden krijgt via de bevestigingsmail.

 

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een startmail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor de hele studieperiode van anderhalf jaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaarden de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding.
Schrijf je nu in!