Arabisch ochtend

Benut jouw ochtend goed en leer de taal van de Qur'aan

Inschrijving » Geopend «

Locaties: Utrecht
Start opleiding: continue instroom

Inschrijven

Het vak Arabisch wordt al gedoceerd binnen de opleiding “Islaamwetenschappen – Nederlands”. Echter wordt dit vak ook als aparte opleiding aangeboden voor verschillende niveaus, te weten: beginners, gevorderden en vergevorderden.

Geen beginner? Klik op de huidige klassen om te kijken waar jij zou kunnen instromen.

Huidige klassen

Locatie Geslacht Niveau Lesdagen Lestijden
Utrecht Zusters IntermediairIk kan redelijk lezen en schrijven en heb een beetje begrip van het Arabisch dinsdag 10:00 – 14:00

Lesdagen & Lestijden

Nieuwe klassen

Locatie Geslacht Lesdag startdatum Uiterste instroomdatum
Utrecht Zusters dinsdag 10.00 – 14.00 uur direct aansluiten bij huidige klas (boek 2)

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een opleiding wel of niet starten. Zorg dus dat je op tijd inschrijft en nodig anderen uit om in te schrijven. Indien een opleiding niet van start gaat, worden de inschrijvers hierover per email bericht.

Algemene opschrijving

De opleiding ‘Arabisch voor niet-sprekenden’…

 • Biedt de moslim en moslima de unieke kans om de kennis van het Arabisch te vergroten.
 • Is voor beginners, gevorderden en vergevorderden.
 • Biedt de mogelijkheid om de Qur’aan te kunnen lezen en beter te begrijpen.
 • Helpt in het vergroten van khushoe3 en concentratie tijdens het gebed door begrip en besef van de uitspraken.
 • Wordt op een academische en opvoedkundige wijze onderwezen.
 • Biedt de student de kans om Islamitische kennis te gaan vergaren in de Arabische taal.
 • Hanteert lesmateriaal dat o.a. op de Islamitische Universiteit van al-Madinah wordt onderwezen.

De opleiding ‘Arabisch voor niet-sprekenden’ is geschikt voor eenieder die…

 • Graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis.
 • Gestructureerd kennis wil vergaren van de Arabische taal.
 • Het Nederlands beheerst, maar de overstap wil maken naar het vergaren van kennis in het Arabisch.
 • Graag de Qur’aan, de khutbah en de uitspraken van het gebed beter wil begrijpen.
Let op! Om de Islaam en de Islamitische leer op de juiste manier te kunnen begrijpen is het niet voldoende om slechts het Arabisch te studeren, maar dient men ook gestructureerd Islamitische kennis te vergaren bij mensen van kennis.

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar:

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
 • Een brug te slaan tussen de algemene moslims en de geleerden door het opheffen van de taalbarrière.

Niveaus

Arabisch - voor niet-Arabisch-sprekenden

De zesjarige opleiding Arabisch voor niet-Arabisch-sprekenden is toegankelijk voor eenieder die het Arabisch nog niet machtig is. Voor deze opleiding worden de boeken van de vierdelige lesmethode van de Universiteit van al-Medienah gebruikt.

1e studiejaar

Boek 1 Trimester 1 Binnen de eerste acht weken van de opleiding leert de student in het Arabisch te lezen en schrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boek ´ Al-Qaa3idatu-nnoeraaniyyah´. Vervolgens wordt begonnen met het vergroten van de woordenschat, grammatica en zinsopbouw, waarbij een begin wordt gemaakt aan boek 1 van de Universiteit van al-Madienah. Boek 1 Trimester 2 Grammatica, zinsopbouw en woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Er wordt verder gewerkt uit boek 1 van de Universiteit van al-Madienah.

2e studiejaar

Boek 1 Trimester 3 Grammatica, zinsopbouw en woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Boek 1 van de Universiteit van al-Madienah wordt hier volledig afgerond. Boek 2 Trimester 1 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Het eerste gedeelte van boek 2 van de Universiteit van al-Madienah wordt behandeld.

3e studiejaar

Boek 2 Trimester 2 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Er wordt verder gewerkt uit boek 2 van de Universiteit van al-Madienah. Boek 2 Trimester 3 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Boek 2 van de Universiteit van al-Madienah wordt hier volledig afgerond.

4e studiejaar

Boek 3 Trimester 1 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Het eerste gedeelte van boek 3 van de Universiteit van al-Madienah wordt behandeld. Boek 3 Trimester 2 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Er wordt verder gewerkt uit boek 3 van de Universiteit van al-Madienah.

5e studiejaar

Boek 3 Trimester 3 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Boek 3 van de Universiteit van al-Madienah wordt hier volledig afgerond. Boek 4 Trimester 1 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Het eerste gedeelte boek 4 van de Universiteit van al-Madienah (het vierde en laatste deel van deze lesmethode) wordt behandeld.

6e studiejaar

Boek 4 Trimester 2 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Er wordt verder gewerkt uit boek 4 van de Universiteit van al-Madienah. Boek 4 Trimester 3 De beheersing van de grammatica, zinsopbouw en de woordenschat wordt verder vergroot. Er wordt aandacht besteed aan lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid en het begrip. Boek 4 van de Universiteit van al-Madienah wordt hier volledig afgerond. Hiermee is de gehele opleiding ‘Arabisch voor niet-sprekenden’ afgerond.

Arabisch - voor Arabisch-sprekenden

Tijdens deze tweejarige opleiding worden de 6 delen van a-Nnahw al-Waadih & al-Balaaghatu-l-waadiha behandeld. Tijdens het eerste studiejaar worden de eerste drie delen behandeld. Tijdens het het tweede studiejaar worden de laatste drie delen behandeld.

Arabisch - Qatru-nnaadah

Tijdens deze eenjarige opleiding voor sterk gevorderde Arabisch-sprekenden wordt het boek Qatru-nnaadah van imaam ibn Hishaam volledig onderwezen. Voor deze opleiding geldt dat de student de opleiding ‘Arabisch- voor Arabisch-sprekenden’ met goed gevolg afgerond moet hebben, dan wel over een gedegen niveau van kennis van het Arabisch moet beschikken, die ook vooraf door het Instituut getoetst zal worden.

Studiebelasting

De opleiding ‘Arabisch voor niet-Arabisch-sprekenden’ betreft een intensief studieprogramma, waarin een grote hoeveelheid lesstof wordt onderwezen. Daarom:

 • Wordt van de student maximale inzet en aanwezigheid verwacht.
  • Elk studiejaar van de opleiding bestaat uit drie trimesters. Elk trimester houdt dus een derde studiejaar in.
  • De opleiding bestaat uit 4 lesuren per week; één lesdag van 4 lesuren.
 • Gezien de intensieve aard en de hoeveelheid van de stof, wordt de student geacht thuis de nodige zelfstudie te verrichten,
  • Zoals het herhalen van de behandelde stof en het maken van het huiswerk om de stof zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en leren.
  • Van de student wordt verwacht dat hij voor elk uur in de klas, ook een uur zelfstudie verricht thuis.
  • Dit betekent dat de student bij 4 lesuren ook 4 uren thuis besteedt aan zelfstudie.

 

Vakkenaanbod

In de opleiding ‘Arabisch voor niet-Arabisch-sprekenden’ komen verschillende onderdelen aan bod: schrijven, lezen, begrijpen en spreken. Daarnaast komen ook het leren lezen en memoriseren van de Qur’aan aan bod. De studenten van het eerste studiejaar krijgen 1 x per anderhalve maand een opvoedkundige les van de Studentcoördinator. 

Aanbevolen Intensieve Cursussen

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die zeer aanbevolen zijn om bij te wonen.
 • Deelname aan beide conferenties is geen verplicht onderdeel zoals dit wel is bij de reguliere Arabisch opleiding. Echter is het zeer aanbevolen om hieraan deel te nemen.

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Arabisch. Echter, is dit wel sterk aanbevolen.
 • De student kiest de zomer- of winterschool van zijn/haar keuze tijdens de inschrijving in het online inschrijfformulier.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.  

Toetsing en Vervolg

Toetsing

Elke week ontvangt de student voor de verschillende vakken huiswerkopdrachten voor de week erop. Het huiswerk & inzet bepaalt 50% van het eindcijfer. Naast het huiswerk zijn er ook schriftelijke en mondelinge toetsen, die eveneens 50% van het eindcijfer bepalen. Om het studiejaar met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student voor elk vak (gemiddeld) minimaal een voldoende te hebben behaald.

Diploma en vervolgmogelijkheden

Indien de student het eerste leerjaar (in geval van het beginnersniveau) volledig positief heeft afgesloten, heeft de student recht op een certificaat. Wanneer de opleiding in zijn geheel positief is afgesloten, heeft de student recht op een diploma.   Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Arabisch lezen, schrijven, spreken en begrijpen;
 • Doorgroeien in het studeren van de Arabische taal door de opleiding Arabisch voor Arabisch-sprekenden of ´Arabisch – Qatru-nnaadah’ te volgen.
 • Islamitische kennis in het Arabisch vergaren.

Lesbijdrage en Aanmelding

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Arabisch bedraagt €275,- per jaar. Dit is inclusief lesmateriaal.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De termijnen dienen altijd achtereenvolgende maanden zijn. De standaard is betalen in twee termijnen.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een verklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze verklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie, vier of vijf termijnen. Dat zijn dan opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

Automatische Incasso

  • Indien de student in termijnen zal betalen, dient hij een machtiging af te geven aan het Instituut tot automatische incasso. Dit kan gedaan worden ofwel op de eerste lesdag ofwel via een online formulier dat de student toegezonden krijgt via de bevestigingsmail.

 

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
  • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
  • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. terug gestort aan de student.
Schrijf je nu in!