Islamitische Lerarenopleiding

Islamitische opvoeding, geloofsleer en praktisering op basisscholen vergroten en versterken.

Inschrijving » Geopend  «

Locatie:
NL: Utrecht

Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Wil jij heel graag kennis vergaren over hoe we onze kinderen op de correcte islamitische manier kunnen onderwijzen, maar heb je slechts de mogelijkheid om dat eenmaal in de week te doen? Schrijf je dan nu in voor de Islamitische Lerarenopleiding.

 

Lesdagen & Lestijden

Islamitische Lerarenopleiding voor zowel broeders en zusters…

Locatie Lesdag & Tijd
Utrecht dinsdag 21:00-22:30 uur

De exacte stardatum wordt inshaa’-Allaah uiterlijk één week voor de start aan de inschrijvers van de opleiding per e-mail bekend gemaakt.

Algemene omschrijving

Profiel

De Islamitische lerarenopleiding is een nieuwe en unieke driejarige opleiding van het Instituut voor Opvoeding & Educatie.

De lerarenopleiding is speciaal ontwikkeld om Islamitische basisschooldocenten dan wel PABO-studenten in staat te stellen op een Islamitische en pedagogische verantwoorde wijze hun functie als docent te vervullen.

Echter is het geen vereiste dat je een docent of PABO-student bent. Indien je affiniteit hebt met het onderwijs en je wilt graag docent worden die op de juiste Islamitische wijze zijn of haar functie vervult, dan is deze studie voor jou bestemd.

In deze opleiding staat behalve de functie van kennisoverdracht, met name de opvoedkundige rol van de docent centraal; het Instituut streeft ernaar deze opvoedkundige rol van de docent te verbeteren en versterken, ter ondersteuning van het functioneren van de docent, zodat de docent in-shaa’-Allaah zal welslagen in zijn verplichtingen en taken tegenover zijn leerlingen.

Op deze wijze kan vervolgens in-shaa’-Allaah de opvoeding en positie van de kinderen verbeterd en versterkt worden, opdat daarmee een grondslag kan worden gelegd voor een ummah van akhlaaq (goed gedrag) en ikhlaas (zuivere intentie).

De opleiding omvat alle facetten van de docentenfunctie, en behandelt op een alomvattende en diepgaande wijze waardevolle kennis die van belang is voor het welslagen van de docent.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar:

 • het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te bereiken;
 • de Islamitische opvoeding, geloofsleer en praktisering op basisscholen te vergroten/versterken
 • basisschooldocenten/PABO-studenten/asprirerende Islamitische docenten te voorzien in hun verplichting van het vergaren van Islamitische kennis om hun functie van onderwijzer en opvoeder op een correcte Islamitische wijze te kunnen uitvoeren;
 • de opvoeding en het gedrag van de moslimkinderen te verbeteren, en daarmee een grondslag te leggen voor een rechtschapen ummah.

Onderwijsmethode

De onderwijsmethode motiveert de student op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis. Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de stof uitlegt en gelegenheid is voor vragen. Door elke week huiswerk op te geven wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis. Tevens worden aan de studenten, na het inleveren van het huiswerk, vragen gesteld over de voorgaande lessen. Hiermee wordt de docent in staat gesteld het niveau van het begrip van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.

Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden, en vervolgens gepraktiseerd dient te worden.

Studiebelasting en Vakken

Studiebelasting

De student wordt geacht wekelijks aanwezig te zijn in de les, en thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen.

Vakkenaanbod

Gedurende de hele opleiding worden vanaf het eerste semester van het eerste jaar de volgende vaste vakken onderricht:

 • Tawhied:
 • Fiqh
 • Tafsier
 • Sierah
 • Arabisch

In het tweede en derde jaar van de opleiding komen de volgende vakken erbij:

 • Fiqh t.a.v. het kind
 • Islamitische opvoedkunde
 • Islamitische didactiek
 • Islamitische pedagogiek
 • Islamitische psychologie

Stages

Tevens behoort tot de studie dat de student drie verschillende stages volgt, en zo de verkregen kennis in praktijk leert te brengen. De stages volgt de student in het derde jaar van de opleiding, en betreffen de volgende drie fases/soorten:

 • Oriëntatie stage

In deze stage wordt de student een leerplek aangewezen binnen het Islamitische onderwijs, waar hij zich in deze eerste fase slechts dient te beperken tot het oriënteren en het observen van de leraar en het onderwijs. De student leert op welke zaken hij dient te letten, en wordt in staat gesteld te leren van hetgeen hij waarneemt.

 • Voorbereidingsstage

In deze tweede fase gaat de student zich geleidelijk aan voorbereiden op het lesgeven. Deze stage is erop gericht de student in de praktijk klaar te stomen om daadwerkelijk les te geven volgens de correcte Islamitische wijze, en hem te leren hoe hij een les kan voorbereiden. De student wordt hierbij bijgestaan en gecorrigeerd door een ervaren Islamitische docent.

 • Stage Lesgeven

In de laatste stagefase wordt de student in staat gesteld de verkregen kennis volledig in praktijk te brengen, door onder toezicht van een ervaren docent, op correcte Islamitische wijze les te geven aan kinderen.

Studiemateriaal

Aangezien de opleiding vakken behelst waarvoor geen bestaand Nederlands studiemateriaal beschikbaar is, wordt de opleiding gedoceerd aan de hand van verschillende Islamitische boeken, van waaruit de onderwijzer naar het Nederlands vertaalt.

Verplichte Intensieve Cursussen

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

Het Instituut organiseert in-shaa’-Allaah jaarlijks minimaal twee Islamitische conferenties. Aangezien deze opvoedkundige en educatieve conferenties in eerste instantie speciaal voor de studenten van het Instituut georganiseerd worden, en een aanvulling vormen op de reguliere lessen, is het bijwonen van deze conferenties voor elke student een verplicht onderdeel van het studieprogramma.

Het Instituut streeft ernaar zo spoedig mogelijk na de start van de opleiding de data van de conferenties bekend te maken, opdat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.

Studenten die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, kunnen hiervoor vrijstelling vragen bij de directie. Alle benodigde informatie ten aanzien van de conferenties ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via mail van de directie.

De deelnamebijdrage voor de twee jaarlijkse conferenties zijn inbegrepen in de jaarlijkse studiebijdrage.

Toetsing en Vervolg

Toetsing

In deze cursus behoren tot de toetsing zowel de huiswerkopdrachten, als andere schriftelijke toetsen.

Diploma en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een diploma. Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Verder kennis vergaren middels de opleiding “Basis Islamologie”.

Lesbijdrage

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Islamitische Lerarenopleiding bedraagt €600,- per jaar.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

Automatische Incasso

  • Indien de student in termijnen zal betalen, dient hij een machtiging af te geven aan het Instituut tot automatische incasso. Dit kan gedaan worden ofwel op de eerste lesdag ofwel via een online formulier dat de student toegezonden krijgt via de bevestigingsmail.

Toelating & Aanmelding

Toelatingseisen

 • Affiniteit met het onderwijs
 • Succesvolle afronding van de anderhalfjarige opleiding Islaamstudies I óf een aantoonbare beheersing van de basiskennis van de Islaam.
  • Dit wordt tijdens de eerste lesdag middels een intaketoets en intakegesprek beoordeeld.
  • Studenten die de IvOE-opleiding Islaamstudies I met goed gevolg hebben afgesloten, hoeven uiteraard niet getoetst te worden middels de intaketoets.
 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
  • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. terug gestort aan de student.
Schrijf je nu in!