Islaamwetenschappen (NL)

Een driejarig intensieve opleiding van islamologie en Arabisch gedoceerd op academisch niveau.

Inschrijving » Geopend «

Locaties: Online en Utrecht.

Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven


Een driejarige opleiding, die een totaalpakket betreft van Arabisch en Islamologie, waarin waardevolle vakken op een academische, praktische en opvoedkundige wijze worden onderwezen. Ideaal voor elke broeder en zuster die ook actief wil bijdragen aan de da3wah.

Elke inschrijver voor Islaamwetenschappen krijgt een intakegesprek alvorens hij/zij wordt aangenomen. Daarbij wordt zijn niveau van Islamologie en het Arabisch vastgelegd. Het minimale vereiste niveau van Islamologie is namelijk dat men de verplichte kennis van de Islaam kent met betrekking tot geloofsleer en fiqh (tahaarah en salaah). Dit komt overeen met de inhoud van de opleiding Islaamstudies I.

Lesdagen & Lestijden

 

Islaamwetenschappen (NL) voor zowel broeders en zusters…

Nieuwe klassen  

Locatie Eerste lesdag Tweede lesdag Startdatum Uiterste instroomdatum
Amsterdam maandag 18.00 – 22.00 uur n.t.b.
Utrecht maandag 18.00 – 22.00 uur woensdag 18:00 – 22:00 uur direct aansluiten bij huidige klas

De lesdagen zijn doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur of in het weekend. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een opleiding wel of niet starten. Zorg dus dat je op tijd inschrijft en nodig anderen uit om in te schrijven. Indien een opleiding niet van start gaat, worden de inschrijvers hierover per email bericht.

Huidige klassen

Locatie Klas Lesdag & Tijd
Utrecht 2e jaars in het Arabisch maandag (18:00-22:00) en woensdag (18:00-22:00)
Utrecht 4e jaars in het Arabisch vrijdag (18:00-22:00) en zaterdag (17:00-21:00)

Algemene opschrijving

 

De opleiding Islaamwetenschappen – Nederlands…

 • Biedt de moslim een driejarig totaalpakket.
 • Omvat zowel Arabisch als de Islamitische wetenschappen.
 • Wordt op een academische en opvoedkundige wijze onderwezen.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Betreft een intensief studieprogramma, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Bevat jaarlijks twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties, waarin volledige cursussen intensief worden gevolgd en afgerond.
 • Besteedt, behalve aan het onderwijzen van de theorie, ook veel aandacht aan het praktiseren van de verkregen kennis, middels opvoeding, gedragsregels, en Islamitische normen en waarden.
 • Stelt de student in staat om over de fundamenten van de belangrijkste leren van de Islaam kennis te vergaren.
 • Biedt de student de kans om Islamitische kennis te vergaren in de Nederlandse taal.
 • Biedt de student de stapsgewijze en geleidelijke overgang naar het vergaren van kennis in het Arabisch, zodanig dat hij na afronding van het tweede studiejaar al in staat is om in-shaa’-Allaah volledig in het Arabisch kennis te vergaren.
 • Hanteert lesmateriaal dat is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.
 • Is geautoriseerd en wordt gecontroleerd door de hooggeleerde en nobele shaykh Ahmad Salam.
 • Bevat lesmateriaal dat door broeder Suhayb Salam tot stand is gekomen en is gebaseerd op de originele Arabische bronnen.
 • Wordt gedoceerd volgens de onderwijsmethode van de hooggeleerden, waardoor de student leert hoe hij op de juiste wijze kennis kan vergaren over de Islaam.
 • Opent voor de student de deur voor kennis vergaren op een analytische en gefundeerde wijze, om later middels deze kennis zelf de oproep te verrichten.
 

De opleiding Islaamwetenschappen – Nederlands is geschikt voor eenieder die…

 • Diepgaand en gestructureerd kennis wil vergaren over zijn prachtige Godsdienst, dan wel zijn of haar kennis wil vergroten of vervolmaken.
 • Over een stevige basiskennis beschikt (gevorderden). Islaamwetenschappen (NL) sluit uitstekend aan op de driejarige opleiding Islaamstudies II.
 • Voor wie het Nederlands beheerst en geleidelijk en onder begeleiding de overstap wil maken naar het vergaren van kennis in het Arabisch.
 • Zich wil inzetten voor de da3wah middels de verkregen opvoeding en kennis bij deze opleiding.

Doelen & Methode

 

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
 

Onderwijsmethode

 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • Door elke week huiswerk in te leveren wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis.
 • Behalve het wekelijks inleveren van huiswerk, wordt de student periodiek geacht een samenvatting te schrijven en in te leveren.
 • Na het inleveren van het huiswerk, worden vragen gesteld aan de studenten over de voorgaande lessen. Hierdoor is de docent in staat om het begripsniveau van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • Alle opleidingen en cursussen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.

Studiebelasting

 

De opleiding ‘Arabisch voor niet-Arabisch-sprekenden’ betreft een intensief studieprogramma, waarin een grote hoeveelheid lesstof wordt onderwezen. Daarom:

 • Wordt van de student maximale inzet en aanwezigheid verwacht.
 • Kan deze studie niet worden beschouwd of behandeld als slechts een nevenactiviteit.
 • Vanaf het tweede semester wordt het aantal lesdagen/lesuren uitgebreid.
  • Elk studiejaar van de opleiding bestaat uit twee semesters. Elk semester houdt dus een half studiejaar in.
  • Tijdens het eerste semester bestaat de opleiding uit acht lesuren per week; twee lesdagen van ieder vier lesuren. Eén lesdag voor het Arabisch en één lesdag voor de Islamitische wetenschappen.
  • Vanaf het 2e semester tot en met het einde van de opleiding Islaamwetenschappen bestaat de opleiding uit 16 lesuren per week; 8 lesuren voor het Arabisch en 8 lesuren voor de Islamitische wetenschappen.
 • Gezien de intensieve aard en de hoeveelheid van de stof, wordt de student geacht thuis de nodige zelfstudie te verrichten,
  • Zoals het herhalen van de behandelde stof en het maken van het huiswerk om de stof zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en leren.
  • Van de student wordt verwacht dat hij voor elk uur in de klas, ook een uur zelfstudie verricht thuis.
  • Dit betekent dat de student bij acht lesuren ook acht uren thuis besteedt aan zelfstudie en bij 16 lesuren dient de student ook 16 uren aan zelfstudie te verrichten.

Vakkenaanbod & Studiemateriaal

 

De opleiding Islaamwetenschappen betreft een totaalpakket waarin zowel de Islaam als het Arabisch onderwezen worden.

De student volgt vier vaste vakken gedurende de hele opleiding Islaamwetenschappen, namelijk al-3aqiedah(geloofsleer), al-fiqh(wetsleer) en Arabisch vanaf het 1e t/m het 6e semester en sierah(biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa sallam) vanaf het 2e t/m het 6e semester. Daarnaast komen er elk semester een aantal vakken bij. Hieronder volgt een semesteroverzicht van alle vakken van de opleiding Islaamwetenschappen – Nederlands.

 

Het vakkenpakket per semester

Semester 1

De volgende vakken worden Nederlandstalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); Uitleg van 200 vragen over geloofsleer door: broeder Suhayb Salaam (A3laam a-sSunnah al-Manshoerah)
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie) Samenvatting van Subul a-ssalaam door: broeder Suhayb Salaam
Fundamenten van het Vergaren van Kennis Hilyatu-Taalibi-l-3ilm door: Shaykh Bakr Aboe Zayd
Arabisch niveau 1
 • Al-Qaa3idatu-nnoeraaniyyah
 • Boek 1 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
Fiqhu-tahaarah & a-ssalaah Wetsleer van reinheid & gebed; Afspraak met de Koning (intensieve cursus tijdens conferentie)

Semester 2

De volgende vakken worden Nederlandstalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); Uitleg van 200 vragen over geloofsleer door: broeder Suhayb Salaam (A3laam a-sSunnah al-Manshoerah)
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie) Samenvatting van Subul a-ssalaam door: broeder Suhayb Salaam
Sierah

Biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah samengesteld door Ibraahiem al-3alie en vertaald door broeder Suhayb Salaam
Manhadj (Methodologie) Stencils Manhadj door: broeder Suhayb Salaam
40 Nawawie ahaadieth

(hadieth 1 t/m 7 uitgebreid)

Uitleg van de 40 Nawawie ahaadieth door: broeder Suhayb Salaam
Arabisch niveau 1 Boek 1 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
40 Nawawie ahaadieth

hadieth 1 t/m 40 beknopt

(intensieve cursus tijdens conferentie)

Winter- of zomerschool 1e studiejaar

De volgende vakken worden Arabischtalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Arabisch niveau 2 Boek 2 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
Ahkaamu-ttadjwied niveau 1   Qur’aanrecitatieregels Fannu-ttadjwied
Memorisering van de Qur’aan Moshafu-Ttadjwied (een Qur’aan met tadjwiedregels)

Semester 3

De volgende vakken worden Nederlandstalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); Uitleg van 200 vragen over geloofsleer door: broeder Suhayb Salaam (A3laam a-sSunnah al-Manshoerah)
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie) Samenvatting van Subul a-ssalaam door: broeder Suhayb Salaam
Sierah   Biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah samengesteld door Ibraahiem al-3alie en vertaald door broeder Suhayb Salaam
3uloemu-l-Qur’aan niveau 1   Basis van de Qur’aanwetenschappen Modhakkirah fie 3uloemi-l-Qur’aani-l-3adhiemdoor: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam vertaald door: broeder Suhayb Salaam
Da3wahtraining deel 1:   Inleiding in de Fundamenten van de Da3wah Inleiding van ‘100 manieren van da3wah’ door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam vertaald door: broeder Suhayb Salaam
Arabisch niveau 3 Boek 3 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
Fiqhu-Ssiyaam & al-hadj   Wetsleer van vasten & bedevaart (intensieve cursus tijdens conferentie)

Semester 4

De volgende vakken worden Nederlandstalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); Uitleg van 200 vragen over geloofsleer door: broeder Suhayb Salaam (A3laam a-sSunnah al-Manshoerah)
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie) Samenvatting van Subul a-ssalaam door: broeder Suhayb Salaam
Sierah   Biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah samengesteld door Ibraahiem al-3alie en vertaald door broeder Suhayb Salaam
3ilmu usoeli-l-fiqh niveau 1 Basisfundamenten van Wetsleer Al-Ilmaam bi-usoeli-fiqhi-l-ahkaam door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam vertaald door: broeder Suhayb Salaam
Da3wahtraining deel 2:   Opstellen van een woordje voor individuele da3wah & Praktische da3wahtraining op 3 terreinen (straat, ziekenhuis, gezin/familie)
Arabisch niveau 3 Boek 3 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
Organiseren van een Islamitische opvoedkundige en educatieve conferentie

Winter- of zomerschool 2e studiejaar

De volgende vakken worden Arabischtalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Arabisch niveau 4 Boek 4 – Methode van de Universiteit van al-Madinah door: dr. V. Abdur Rahim
Ahkaamu-ttadjwied niveau 2   Qur’aan recitatieregels Fannu-ttadjwied
Memorisering van de Qur’aan Moshafu-Ttadjwied (een Qur’aan met tadjwiedregels)

Semester 5

De volgende vakken worden deels Nederlandstalig en deels Arabischtalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); 200 su’aal wa djawaab fie-l-3aqiedah  door: Shaykh Hafidh ibn Ahmad al-Hakamie
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie)
 • Al-Wadjiez door: Shaykh 3abdu-l-3aziem ibn Badawie
 • Sifatu-Salaati-Nnabiey door: Shaykh al-Albaanie
Sierah   Biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah samengesteld door Ibraahiem al-3alie
3uloemu-l-Qur’aan niveau 2   Basis van de Qur’aanwetenschappen Modhakkirah fie 3uloemi-l-Qur’aani-l-3adhiem door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam
Da3wahtraining deel 3:   Leren opstellen van een lezing voor een publiek & Opvoedkunde voor Du3aat Qawaa3id 3amaliyyah fie tarbiyyah li-ddu3aat door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam vertaald door: broeder Suhayb Salaam
Arabisch niveau 5 a-Nnahw-ul-Waadih door: 3alie Al-Jarim & Mostafa Amien
Fiqh-u-Nnikaah & a-ttalaaq & al-khul3 & al-faskh & a-rridaa3   Wetsleer van huwelijk & scheidingen & de zoging (intensieve cursus tijdens conferentie)

Semester 6

De volgende vakken worden Arabischtalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Al-3aqiedah (Geloofsleer/credo); 200 su’aal wa djawaab fie-l-3aqiedah door: Shaykh Hafidh ibn Ahmad al-Hakamie
Al-Fiqh (Wetsleer/jurisprudentie) Al-Wadjiez door: Shaykh 3abdu-l-3aziem ibn Badawie    Sifatu-Salaati-Nnabiey door: Shaykh al-Albaanie
SierahBiografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah samengesteld door Ibraahiem al-3alie
3ilmu usoeli-l-fiqh niveau 2   Basisfundamenten van Wetsleer Al-Ilmaam bi-usoeli-fiqhi-l-ahkaam door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam
Arabisch niveau 5 a-Nnahw-ul-Waadih door: 3alie Al-Jarim & Mostafa Amien
Da3wahtraining deel 4:   Opvoedkunde voor Du3aat & Leren geven van een lezing voor een publiek Qawaa3id 3amaliyyah fie tarbiyyah li-ddu3aat door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam, vertaald door: broeder Suhayb Salaam (intensieve cursus tijdens conferentie)

Winter- of zomerschool 3e studiejaar

De volgende vakken worden Arabischtalig onderwezen:

Vakgebied Studiemateriaal
Arabisch niveau 6 a-Nnahw-ul-Waadih door: 3alie Al-Jarim & Mostafa Amien
Ahkaamu-ttadjwied niveau 3   Qur’aan recitatieregels Fannu-ttadjwied
Memorisering van de Qur’aan Moshafu-Ttadjwied (een Qur’aan met tadjwiedregels)

De student ontvangt de tweede les van het eerste studiejaar het studiemateriaal. Vervolgens ontvangt de student steeds nieuw studiemateriaal bij aanvang van een nieuw vak. Het studiemateriaal wordt door het Instituut geheel verzorgd. D.w.z. dat de student dus niet zelf zijn studiemateriaal steeds hoeft aan te schaffen. Ook komen hiervoor geen extra kosten bij, omdat de kosten van het studiemateriaal reeds inbegrepen zijn in de jaarlijkse lesbijdrage.

Verplichte Intensieve Cursussen

 

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleidingen Islaamstudies I en II, Islaamwetenschappen, Islamitische Gezinskunde en Arabisch.
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een vereist onderdeel van het studieprogramma!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.
 • Er wordt dan ook van de studenten verwacht dat zij deze data vrijhouden of anders verlof opnemen, om in staat te zijn deze gezegende bijeenkomsten en intensieve cursussen te kunnen bijwonen.
 • Zusters, die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen dit tijdig te melden bij de administratie. Ze dienen dan de conferentie via de livestream-uitzending volledig bij te wonen.

Aanbevolen Intensieve Cursussen

 

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan minimaal één zomer- of winterschool per studiejaar is vereist voor iedere student Islaamwetenschappen (NL).
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

 

Toetsing

Elke week ontvangt de student voor de verschillende vakken huiswerk dat de week daarna ingeleverd moet worden. Naast het reguliere huiswerk kan de student tevens worden gevraagd periodiek een samenvatting te schrijven en in te leveren. Het huiswerk bepaalt 30% van het eindcijfer voor het desbetreffende vak.

Naast het huiswerk, is er ook sprake van schriftelijke toetsen. Voor bepaalde vakken krijgt de student een schriftelijke deeltoets en een eindtoets voor een vak, en voor sommige vakken krijgt de student slechts één schriftelijke toets in het jaar. Het (gemiddelde) cijfer van de toets(en) bepaalt 40% van het eindcijfer van het desbetreffende vak.

Omdat de verwezenlijking van de Islamitische opvoeding tot de doelstellingen van deze opleiding behoort, weegt het gedrag en opvoeding van de student ook mee bij de beoordeling en studievoortgang. Het gemiddelde cijfer voor gedrag en opvoeding weegt voor 30% mee bij ieder vak.

Het eindcijfer van het studiejaar is derhalve als volgt opgedeeld:

 • 30% van het cijfer wordt bepaald door het schriftelijk maken van het huiswerk & mondeling toelichten van het huiswerk. De student kan namelijk mondeling ondervraagd worden door de docent
 • 40% voor tentamens
 • 30% voor gedrag en opvoeding

Om een studiejaar met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student gemiddeld voor het hele jaar minimaal een slagingspercentage te hebben van 75%.

 

Diploma

Voor elk jaar dat de student een studiejaar volledig positief heeft afgesloten, heeft de student recht op een certificaat voor het desbetreffende jaar. De student kan een certificaat behalen voor zowel het eerste als het tweede studiejaar.

Wanneer het driejarige traject geheel positief is afgesloten, ontvangt men tenslotte een diploma. De certificaten en het diploma worden erkend door verschillende geleerden, waaronder shaykh aboe Suhayb Ahmad Salam en zijn leerlingen, en shaykh Shershaaby en shaykh Fawwaaz.

 

Vervolgmogelijkheden

Middels deze opleiding kan de moslim:

 • in het Nederlands da3wah verrichten d.m.v. het geven van lezingen;
 • worden aangesteld als projectmanager- of coördinator in verschillende da3wahprojecten;
 • khutab (vrijdagspreken) verzorgen, mits een sterke beheersing van het Arabisch;
 • doorgroeien in het vergaren van kennis in de Arabische taal door het volgen van de vervolgopleiding ‘Gevorderde Islamologie’ op universitair niveau bij verschillende geleerden, waaronder shaykh Ahmad Salaam.
 • Aanvullend op de vervolgopleiding ‘Gevorderde Islamologie’ kan het officiële onlineprogramma van de Universiteit van al-Madinah in het Islamitische Centrum van stg. alFitrah te Utrecht worden gevolgd. Hierover volgt binnenkort in-shaa’-Allaah meer informatie.

Lesbijdrage

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Islaamwetenschappen – Nederlands bedraagt €650,- per jaar. Dit is inclusief lesmateriaal.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

 

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

Toelating & Aanmelding

 

Toelatingseisen

   • Succesvolle afronding van de anderhalfjarige opleiding Islaamstudies I óf een aantoonbare beheersing van de basiskennis van de Islaam.
    • Dit wordt tijdens de eerste lesdag middels een intaketoets en intakegesprek beoordeeld.
    • Studenten die de IvOE-opleiding Islaamstudies I met goed gevolg hebben afgesloten, hoeven uiteraard niet getoetst te worden, middels de intaketoets.
   • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
    • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
   • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
    • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

 

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

 

Annulering

   • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
   • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
   • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
   • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
   • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage terug gestort aan de student.
Schrijf je nu in!