Islaamstudies II

Een driejarige opleiding om jezelf te verdiepen in ahaadieth, sierah nabawiyyah en tafsier.

Inschrijving » Geopend «

Locatie: Online en Utrecht.

Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Wil jij heel graag kennis vergaren over jouw prachtige godsdienst en heb je al Islaamstudies I afgerond? Of heb je deze kennis ergens anders opgedaan? Schrijf je dan nu in voor de opleiding Islaamstudies II !

Lesdagen & Lestijden

Islaamstudies II – voor zowel broeders en zusters…

Locatie Lesdag & Tijd Startdatum Uiterste

instroomdatum

 Utrecht

online

zondag 11:00 – 15:00 uur nader te bepalen
De lesdagen zijn doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur of in het weekend. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een opleiding wel of niet starten. Zorg dus dat je op tijd inschrijft en nodig anderen uit om in te schrijven. Indien een opleiding niet van start gaat, worden de inschrijvers hierover per email bericht.

Algemene omschrijving

 

De opleiding Islaamstudies II…

 • Is een driejarige opleiding die de moslim en moslima de kans biedt om op een laagdrempelige wijze door te blijven gaan met het vergaren van waardevolle kennis na de opleiding Islaamstudies I.
 • Ideaal om te combineren met een drukke baan en/of studie, aangezien er slechts eenmaal per week 4 uur les wordt gegeven.
 • Wordt op een praktische wijze onderwezen, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Omvat de véélomvattende hadiethverzameling van Imaam a-Nnawawie (40 Nawawie), de biografie van de Profeet Mohammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam (Sierah), de uitleg van een deel van de Qur’aan (Tafsier), Methodologie van ahlu-ssunnah bij het vergaren van kennis en het verrichten van da3wah (Manhadj) en een Da3wahtraining.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Biedt de student de kans om Islamitische kennis te vergaren in de Nederlandse taal.
 • Bevat jaarlijks twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties, waarin twee volledige cursussen intensief worden gevolgd en afgerond (Manhadj & Da3wahtraining).
 • Hanteert lesmateriaal, die is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.
 • Bevat lesmateriaal dat is gebaseerd op de originele Arabische bronnen.
 • Biedt de student de mogelijkheid om door te stromen naar en toegelaten te worden tot de driejarige opleiding Islaamwetenschappen Nederlands..
 • Biedt op een intensieve, diepgaande en integrale wijze de basis van vijf fundamentele vakken. De opleiding beperkt zich bijgevolg niet slechts tot basiszaken, maar gaat daar juist op een diepgaande wijze op in.
 

De opleiding Islaamstudies II is geschikt voor eenieder die…

 • Al over een stevige basiskennis beschikt van dit prachtige geloof.
 • In een korte tijd een intensieve en geautoriseerde opleiding wil volgen.
 • Betrouwbare en waardevolle kennis wil vergaren.
 • Graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis.
 • Graag wil leren om de kennis in de praktijk toe te passen.
 • Slechts eenmaal in de week de mogelijkheid heeft om kennis te vergaren.
 

Inhoudelijk komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Alle onderwerpen uit de zeer veel omvattende overleveringen van imaam a-Nnawawie worden op een uitgebreide en praktische wijze behandeld.
 • De uitleg van het volledige laatste deel van de Qur’aan & soeratu-l-Faatihah
 • De volledige biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam van vóór zijn geboorte t/m zijn overlijden.
 • De methodiek van ahlu-ssunnah m.b.t. het kennis vergaren en het oproepen tot Allaah ta3aalaa
 • Praktische training voor het verrichten van da3wah
 • Tijdens de conferenties worden de vakken ’Manhadj’ en het vak ‘Da3wahtraining’ behandeld.
Naast bovengenoemde zaken komen tevens vele andere zaken aan bod.

Doelen & Methode

 

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
 • De moslims, die wel een stevige basiskennis hebben maar (nog) niet genoeg tijd kunnen vrijmaken voor intensieve trajecten zoals Islaamwetenschappen, tóch in staat te stellen om kennis te blijven vergaren en nóg meer Islamitisch opgevoed te worden.
 

Onderwijsmethode

 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • De student krijgt elke week huiswerkopdrachten, bestaande uit denk, voel, doe- en zeg opdrachten, waarbij de lesstof ook direct in de praktijk wordt gebracht en de lesstof in-shaa’-Allaah ook direct zal leiden tot verbetering bij de student.
 • De praktische opdrachten betrekken alle terreinen waar de student mee in aanraking komt, zoals gezin, vrienden, werk, school, straat etc.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • Alle opleidingen en cursussen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden en gedrag.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.
 • Begeleiding is ook gedurende de hele week beschikbaar middels Whatsapp en telefonische begeleiding indien er vragen zijn.
 • Er worden nieuwe gewoontes aangeleerd zoals verplichte zaken, en vervolgens aanbevolen zaken, islamitisch denken, voelen, handelen etc.

Studiebelasting en Vakken

 

Studiebelasting

De student wordt geacht

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les
 • thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.
 

Vakkenaanbod

 

In deze opleiding worden de volgende vakken onderricht

 • 40 Nawawi: in dit vak leer je:
 • Het juiste begrip van de overleveringen van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa sallam
 • Hoe je de leerstellingen uit de overleveringen kunt toepassen in jouw eigen leven
 • De overleveringen worden op uitgebreide en praktische wijze onderwezen.
 • Tafsier: in dit vak leer je:
 • De fundamenten van a-ttafsier
 • De uitleg van Soeratu-l-Faatihah
 • De uitleg van het laatste deel van de Qur’aan
 • Begrip van de Woorden van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa
 • Sierah: in dit vak leer je:
 • De biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam
 • Leringen te trekken uit de sierah voor jouw eigen leven
 • Manhadj: in dit vak leer je, volgens de richtlijnen van de Sunnah:
 • De methodiek van het kennis vergaren
 • De methodiek van het oproepen tot Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa
 • Da3wahtraining: in dit vak leer je:
 • Praktische basisdefinities voor het verrichten van da3wah
 • Hoe je bekeerlingen kunt begeleiden
 • Hoe je op straat, in het gezin en in je omgeving da3wah kunt verrichten
  De vakken Manhadj en Da3wahtraining worden in-shaa’-Allaah behandeld tijdens de twee educatieve en opvoedkundige conferenties.

   

Studiemateriaal

Vakgebied Studiemateriaal
40 Nawawie Uitleg van de 40 Nawawie ahaadieth
Tafsier Vertaling van al Misbaahu-l-monier door: broeder Suhayb Salaam
Sierah Biografie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam
Manhadj Stencils Manhadj door: broeder Suhayb Salaam
Da3wahtraining Inleiding van ‘100 manieren van da3wah’door: Shaykh Aboe Suhayb Ahmad Salaam vertaald door: broeder Suhayb Salaam

De student ontvangt de tweede les van het eerste studiejaar het studiemateriaal. Het studiemateriaal wordt dus geheel door het Instituut verzorgd. D.w.z. dat de student dus niet zelf zijn studiemateriaal steeds hoeft aan te schaffen. Ook komen hiervoor geen extra kosten bij, omdat de kosten van het studiemateriaal reeds inbegrepen zijn in de lesbijdrage voor de opleiding.

Verplichte Intensieve Cursussen

 

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleidingen Islaamstudies I, Islaamwetenschappen Nederlands, Islamitische Gezinskunde en Arabisch.
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een vereist onderdeel van het studieprogramma!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.
 • Er wordt dan ook van de studenten verwacht dat zij deze data vrijhouden of anders verlof opnemen, om in staat te zijn deze gezegende bijeenkomsten en intensieve cursussen te kunnen bijwonen.
 • Het deelnamebedrag is in de lesbijdrage inbegrepen.
 • Zusters, die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen dit tijdig te melden bij de administratie. Ze dienen dan de conferentie via de livestream-uitzending volledig bij te wonen.
 

Aanbevolen Intensieve Cursussen

 

Zomer- en Winterschool

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Islaamstudies II. Echter, is dit wel sterk aanbevolen.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende het gehele studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • Met name als jij na het afronden van deze opleiding wil doorstromen naar Islaamwetenschappen is deelname aan de zomer- of winterschool zeer aan te raden.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

 

Toetsing

Elke week ontvangt de student voor de verschillende vakken huiswerkopdrachten voor de week erop. Het huiswerk & inzet bepaalt 50% van het eindcijfer voor het desbetreffende vak. Naast het huiswerk zijn er ook schriftelijke toetsen, die eveneens 50% van het eindcijfer bepalen. Voor de vakken Tawhied en al-Fiqh krijgt de student een schriftelijke deeltoets en een eindtoets. Voor het vak Islamitische Opvoeding krijgt de student één schriftelijke toets. Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student voor elk vak (gemiddeld) minimaal een voldoende te hebben behaald.

 

Diploma en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een diploma. Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Toegelaten worden tot de driejarige opleiding Islaamwetenschappen om verder kennis te vergaren over deze prachtige Godsdienst.

Lesbijdrage en Aanmelding

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Islaamstudies II bedraagt jaarlijks €275,-. Dit is inclusief de conferenties en het lesmateriaal.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

 

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen, beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

 

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

 

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

 

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. terug gestort aan de student.
Schrijf je nu in!