Onderwijsreglement

Onderwijsreglement

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

Alle lof zij Allaah, de Heer der werelden, gebeden en vrede zij met Zijn edele dienaar en Boodschapper Muhammed, en met zijn metgezellen en degenen die hem volgen tot de Dag des Oordeels.

Voorschriften

Aangezien het vergaren van kennis een aanbidding is, en eenieder -zowel de student als de docent- de steun van Allaah subhaanahu wa ta3aala nodig heeft om hierin te kunnen slagen, is het van groot belang dat men zich houdt aan de regels, wettelijke voorschriften en etiquette omtrent het vergaren van kennis. Vandaar dat wij onze studenten graag willen herinneren aan een aantal van deze voorschriften. De hieronder genoemde voorschriften gelden, tenzij specifiek anders vermeld, voor de studenten van alle opleidingen binnen het Instituut:

 •  De zuivere intentie; de student moet zich realiseren dat er een aanbidding verricht wordt, de zuivere intentie geldt daarbij als voorwaarde voor de acceptatie, de baten en het voortbestaan van het vergaren van kennis. Vanwege deze reden dient men voortdurend deze zuivere intentie mee te dragen, en zijn intentie continu na te kijken en te verzuiveren.
 • Aandachtig luisteren en niet praten tijdens de les; elke student wordt geacht aandachtig en geconcentreerd te luisteren naar de docent(e). Dit betekent onder andere dat de student de leraar geen vragen mag stellen tijdens de les, tenzij de leraar daar expliciet de gelegenheid voor geeft. Bovendien mag de student zijn medestudent tijdens de les geen vragen stellen, al betreft het een vraag over de stof. Het stellen van vragen tijdens de les, leidt er namelijk toe dat men anderen stoort, en bovendien de uitleg mist die op dat moment gaande is.
 • Alle discussie en verwarring onder de studenten worden vermeden. Met name de opleidingen Islaamstudies I en II, Islaamwetenschappen, Qur’aanwetenschappen, al-Asmaa’ al-Husnaa en Islamitische Gezinskunde betreffen islamitische lessen die te maken hebben met specifieke termen en gevoelige onderwerpen. Bijgevolg wordt vooral bij deze studies van de student verwacht dat hij dit voorschrift volledig in acht neemt.
 • Leren en niet filosoferen[1]; vanwege het feit dat het hier Islamitische leren betreft, voornamelijk bij de in het vorige punt benoemde opleidingen is het van groot belang dat de student de informatie en uitleg zo letterlijk mogelijk overneemt en er geen persoonlijke interpretatie aan geeft. Dit geldt voor zowel de in de les gemaakte aantekeningen als voor het huiswerk. Bijgevolg is het van belang dat de manier van formuleren niet buiten de manier van het boek en of de leraar mag zijn.
 • Respect jegens de docent; de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Hij behoort niet tot ons; al wie onze ouderen niet respecteert, met onze jongere niet barmhartig is en de waarde van onze geleerde niet kent.” Deze hadieth bewijst dat het respecteren van degene die meer kennis heeft, niet slechts een verheven ethiek is maar ook een verplichting.
 • Respect jegens de medestudent; de student dient zich te houden aan deze algemene islamitische ethiek omdat de student een aanbidding verricht en door engelen omhelsd wordt. Bij het vergaren van kennis moet je een voorbeeld voor de ander zijn, opdat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa jou steunt en in staat stelt deze kennis over te dragen.
 • Advies van de docent aannemen; de docent is behalve de kennisoverdrager ook de opvoeder. Naast het bestuderen van de theorie, wordt er ook aandacht geschonken aan de praktische kant van zaken, in het bijzonder het gedrag. De student dient het advies van de docent aan te nemen en ernaar te handelen, opdat de basis kan worden gelegd voor een islamitische gemeenschap van goed gedrag en opvoeding.
 • Op tijd aanwezig zijn; behalve de praktische gevolgen van te laat komen zonder geldige reden, zoals het storen van je medestudenten, betekent het ook een minachting van deze aanbidding.
 • Opnemen van de les; zonder toestemming van de leraar mag men geen opnames maken. Hier dient te allen tijde toestemming voor gevraagd te worden.

 

Praktische zaken

 • Meenemen van lesbenodigdheden; de student wordt geacht de lesbenodigdheden mee te nemen opdat de les zo optimaal gevolgd kan worden. Dit is tevens van belang voor het kunnen maken van goede aantekeningen, waardoor de kennis niet verdwijnt of vergeten wordt, maar terug te vinden is door de student in zijn schrift.
 • Locatiereglement: de student wordt geacht zich aan de regels van de leslocatie en het klaslokaal te houden. Dit houdt in het algemeen in: een goede omgang met het klaslokaal en de leslocatie, zoals de klas netjes achterlaten en de verwarming uit te zetten alvorens het lokaal te verlaten.
 • Inspanningsverplichtingen; gezien de intensieve aard en de hoeveelheid van de stof, wordt de student geacht thuis de stof te herhalen, de nodige zelfstudie te verrichten en het huiswerk voor te bereiden om de stof zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en leren. Van de student wordt verwacht dat hij voor elk uur in de klas, ook een uur zelfstudie verricht thuis. Dit betekent dat bij een lesdag van bijvoorbeeld vier lesuren, van elke student wordt verwacht dat hij vier uren spendeert aan zelfstudie.
 • Op tijd afbellen; de student dient zich bij elke vorm van hinder tijdig voorafgaand aan de les af te melden. Elk leerjaar bestaat uit twee semesters. Om het leerjaar met goed gevolg af te kunnen sluiten, is het van groot belang dat de student serieus met zijn studie omgaat en zich houdt aan de inspanningsverplichtingen zoals hierboven vermeld. Daarenboven is het zeer belangrijk dat de student elke les aanwezig is.

 

Ten aanzien van absentie gelden de volgende specifieke regels:

 • De student dient zich ruim voor de les per e-mail dan wel per sms bij de lokale administratie af te melden in geval van absentie. Een afmelding die slechts aan de docent wordt doorgegeven of via andere studenten wordt doorgegeven in de les worden niet geaccepteerd. Bij het afmelden dient de student minimaal zijn voor- en achternaam, leslocatie en reden van afwezigheid te vermelden. De reden is van groot belang om de geldigheid ervan te kunnen beoordelen.
 • Indien de student in een semester meer dan drie keer zonder (geldige) Islamitische reden niet aanwezig is, is het Instituut genoodzaakt de student van de betreffende opleiding uit te schrijven.
 • Is de student echter drie of meer keren afwezig met geldige reden, dan zal er met de desbetreffende student een gesprek worden gevoerd over het vervolg van zijn studie.
 • Indien de student in een semester zes keer zonder geldige reden te laat is gekomen bij de les, dan wordt dit aangemerkt als drie keer afwezig zonder geldige reden, en is het Instituut ook genoodzaakt de relatie met deze student te verbreken.
 • Er is sprake van een geldige Islamitische reden indien de student door duidelijke en aantoonbare overmacht afwezig/te laat is. Echter zijn werk en/of studie op geen enkele wijze aan te merken als geldige reden.
 • Indien de student verlof wil aanvragen, dan dient dit verzoek een maand van te voren bij de lokale administratie te worden ingediend.
 • Behulpzaam zijn; om deze studie te laten slagen is het tevens van belang dat de student de instructies opvolgt van de organisatie.

Moge Allaah Geprezen en Verheven zij Hij onze werken laten slagen, ons steunen bij het vergaren van kennis, ons onze zuivere intentie laten behouden en ons steunen bij het praktiseren van de verkregen kennis.

_____________________________________________________________________________________________
[1] Dit voorschrift geldt voor alle Islaamopleidingen/cursussen, en is in beginsel niet van toepassing op de opleiding Arabisch.