‘Innovatief, vooruitstrevend maar vooral ook leerzaam’

Geplaatst in Nieuws

Da3wah-correspondente: F.H.

Het Instituut voor Opvoeding & Educatie organiseerde van vrijdag 3 tot en met zondag 5 april jl. in samenwerking met Team al-Yaqeen een educatieve en opvoedkundige conferentie. een kort verslag…


Educatief en opvoedkundig

Allereerst gaat dank uit naar de organisatoren van deze conferentie die deze unieke samenwerking tot stand hebben gebracht.

Deze unieke samenwerking heeft geleid tot een ongekende en vooruitstrevende conferentie waarbij niet de gangbare lezingen centraal stonden, maar de pure opvoedkundige en educatieve lessen en de praktische uitvoering daarvan.

Voor de studenten van IvOE en al-Yaqeen vormden de lessen een aanvulling op de reguliere lessen en waren van groot belang ten aanzien van de opvoeding. Voor de niet-studenten was het een unieke mogelijkheid tot het opdoen van essentiële kennis en de juiste opvoeding volgens de manier van de Profeet ssalla-Allaahu 3alayhi wa-sallam en zijn metgezellen.
Doelstellingen

Voor de organisatie van een succesvolle conferentie is het vaststellen van de te behalen doelstellingen niet anders dan gebruikelijk. Het belangrijkste en meest verheven doel is vanzelfsprekend het vergaren van kennis. Belangrijk is tevens deze kennis vervolgens voort te zetten door onder andere de opgedane kennis over te dragen aan derden.

Een ander doel van de conferentie was het gezamenlijk bereiken van de verwezenlijking van een aantal da3wah-projecten. Kort kan worden gezegd dat het een conferentie is geweest waarbij men in staat werd gesteld daadwerkelijk iets te doen met de opgedane kennis.


Verloop van de conferentie

Aanvang
Bij binnenkomst moet men zich eerst inschrijven wegens administratieve redenen.

Het gezamenlijke gebed
Een gevoel van saamhorigheid en broederschap, kortom het gunstige effect op de verbroedering maakt het gezamenlijke gebed geliefd bij de broeders en zusters. De conferentie heeft plaatsgevonden in de Tilburgse moskee en creëerde daardoor de ideale mogelijkheid voortdurend in aanbidding te zijn zoals een belangrijke overlevering ons leert.

Het programma
Los van de projecten zijn er verschillende opvoedkundige lessen gegeven over verscheidene onderwerpen, te weten: manieren om da3wah te verrichten, omgang met de leraar, manieren van luisteren en vragen stellen, de zuivere intentie en andere praktische zaken die te maken hebben met al-ikhlaas.

Lessen
De lessen werden gegeven in verschillende ruimten waarbij er voor de zusters een microfoon beschikbaar werd gesteld ter gelegenheid van het stellen van vragen. Hoewel het drukke programma sommigen soms een beetje teveel werd ijverden de broeders en zusters in het motiveren van elkaar.

Het voorleggen van de projecten
Het stimuleren en samenbrengen van de inzichten is noodzakelijk om in de toekomst meer da3wah-projecten te kunnen realiseren. Vandaar dat voorafgaand aan de uiteenzetting van de projecten de aanwezigen in gelegenheid zijn gesteld een da3wah-project voor te stellen. De bedoeling was schriftelijk een beschrijving te doen van een idee of project dat men zou willen verwezenlijken of vertegenwoordigen. Deze beschrijving moest er als volgt uit komen te zien:
– een inhoudelijke beschrijving van het project;
– een beschrijving van het concrete doel van het project;
– een beschrijving van de stappen die men denkt te moeten nemen om het project te verwezenlijken.

Het uitvoeren van de projecten
Zoals reeds aangegeven heeft de conferentie zich niet enkel beperkt tot het geven van lessen en onderwerpen met betrekking tot het vergaren van kennis. Er is met succes gepoogd de zaak praktisch te realiseren en derhalve gezamenlijk een aantal projecten te realiseren. Deze praktische aanpak heeft geleid tot enorm positieve reacties van de aanwezigen. De projecten zijn opgedeeld in twee naar gelang het niveau van de aanwezigen; niveau 1 en 2 te weten:

Project niveau 1
Wegens het feit dat er veel onwetendheid heerst over de Islaam bij niet-moslims is men tot dit project gekomen. Het doel van dit project is het laten kennismaken van niet-moslims met de basis Islaam. Dit wil men bereiken middels het project: “Kenniskaarten”. Dit project bestaat al, echter zijn deze kaarten tot dusver gericht tot de moslims. Dit nieuwe subproject richt zich op de niet-moslims. Belangrijk is dat wij deze mensen middels de kenniskaart oproepen tot of enthousiast maken aangaande de Islaam, wat tevens een van onze verantwoordelijkheden is. Men dient zich wel aan de onderstaande punten te houden. De beste kenniskaart zal vervolgens worden uitgebracht door Stichting Tarbiyah Consultancy.

Kenniskaarten (nieuw project)
– doelgroep: voor de niet-moslims;
– grafisch ontwerp;
– inhoudelijke tekst (oproep voor de niet-moslims);
– financieringsplan (hoe wil je het financieren?);
– je maakt (de opzet voor) 3 kenniskaarten.

Project niveau 2

Vaak is het zo dat men tegen allerlei problemen en miscommunicaties oploopt tijdens conferenties. Het doel van dit tweede project is dat we deze akkefietjes proberen tegen te gaan middels het samenstellen van een draaiboek. Ook van de draaiboeken wordt een selectie gemaakt van het beste draaiboek welke zal worden gehanteerd in de toekomst inshaAllaah.

Draaiboek samenstellen
– Wat zijn de zaken die nodig zijn om een conferentie tot een succes te maken? (voorbereidingen die men moet treffen, verschillende commissies etc.);
– De voortgang van zo’n conferentie bijhouden (wat heeft zich voorgedaan, wat zijn de problemen waar men tegenaan is gelopen, waar is men tekort geschoten, welke zaken zijn goed gegaan, welke kunnen verbeterd worden de volgende keer);
– Het is de bedoeling om zoveel mogelijk benodigde zaken op te nemen in het draaiboek, voor zowel de broeders als de zusters.

Nadat de strekking van de projecten uitgezet zijn en er willekeurig groepen zijn gevormd, is de concurrentiestrijd losgebarsten. Aan de kant van de broeders klinken er geluiden dat de zusters het waarschijnlijk toch zullen winnen. Aan de kant van de zusters wordt na een korte voorstelronde druk vergaderd en samengewerkt. Het is algemeen bekend dat concurrentie leidt tot een verhoging van de kwaliteit en dat was duidelijk te zien in de uitwerking van de projecten.

Eten
Allereerst gaat dank uit naar degenen die het eten hebben verzorgd en hun best hebben gedaan de aanwezigen te voeden, moge Allaah hen zegenen in wat Hij voor hen als voorziening heeft geschonken, hen vergeven en genade met hen hebben. Amien.

Moge Allaah de sadaqah accepteren van de vrouw die ons tevens heeft gevoed met haar overheerlijke couscous en haar belonen met het allerbeste. Amien.

Zoals tijdens elke conferentie vindt er wel eens miscommunicatie plaats. Ook nu ging het even mis, de broeders dachten namelijk dat de zusters genoeg hadden aan een bord couscous en dat er daardoor niet meer gekookt hoefde te worden. Hierdoor werd het avondeten aan de kant van de zusters enorm verlaat, tot opluchting van de zusters die enorm blij waren dat ze even de tijd hadden om gezamenlijk bezig te gaan met de projecten. Een prachtig gezicht om te zien hoe gemotiveerd de zusters deze tegenslag omzetten in een meevaller.

Nadat men de melding ontving dat het bordje leeggegeten moest worden werd de eeuwenoude manier van handeldrijven geherintroduceerd: de ruilhandel. Sla werd geruild voor kippenvleugeltjes en patat voor sla. Een doordachte oplossing, want daarmee werden de bordjes wel leeggegeten.

Samenwerking, opruimen, sfeer
Niet alleen het programma, ook de sfeer scoorde hoog tijdens de conferentie. Gedurende de drie dagen heerste er een warme, aangename en behaaglijke sfeer. Deze warme en open sfeer gaf de studenten de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen, wat moeilijk gaat in een klas waarin je geconcentreerd hoort te zijn. Daarnaast zijn er talloze nieuwe en oude banden aangehaald.
Het feit dat er aan alles een eind komt en ook de conferentie viel dan ook zwaar, vooral gezien het feit dat de sfeer en de rust die je op dat moment voelt, niet allerdaags is

Al met al
Gedurende iedere conferentie zijn er wel zaken waar je als organisatie op stuit, Alhamdulillah. Dit zijn enkel leermomenten voor een eventueel volgende keer inshaAllaah. Al met al kan gezegd worden dat de aanwezigen enorm tevreden waren met de organisatie en gang van zaken.

Afsluitend is het niet anders dan vanzelfsprekend Allaah subhaanahu-wa-ta3aala te loven voor de unieke gelegenheid om überhaupt aanwezig te zijn geweest, dat Hij ons daarvoor moge belonen en dat Hij ons moge steunen en het ons gemakkelijk maakt de opgedane kennis toe te passen, want dat was het doel van de aanwezigheid van ons allen, leraar alsook leerling.

Da3wah-correspondente: F.H.