Islamitische Huisvrouw

Om een goede dienares van Allaah, echtgenote, moeder en huisvrouw te worden.

Inschrijving » Gesloten «

Locatie:
NL: Utrecht.

Start opleiding: nader te bepalen

De opleiding Islamitische Huisvrouw is er om een goede dienares van Allaah, echtgenote, moeder en huisvrouw te worden.

Lesdagen & Lestijden

 

Locatie Lesdag & lestijd
Utrecht nader te bepalen*

* De exacte stardatum wordt inshaa’-Allaah uiterlijk één week voor de start aan de inschrijvers van de opleiding per e-mail bekend gemaakt.

 

Algemene Omschrijving

De opleiding ”Islamitische huisvrouw” is de eerste en enige opleiding die volledig gericht is op de moslimvrouw, en geheel voorziet in de kennis die zij behoeft, om te kunnen slagen in haar verplichtingen en verantwoordelijkheden als dienares van Allaah, echtgenote, moeder en huisvrouw.

De opleiding heeft een duur van 2.5 jaar en omvat zowel theorie als praktijkonderdelen, en een combinatie van beiden.

De opleiding behandelt op een alomvattende en diepgaande wijze waardevolle kennis die van onmisbaar belang is voor het welslagen van de moslimvrouw, ongeacht of zij gehuwd is of kinderen heeft.

Doelen & Methode

 

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te bereiken;
 • de moslimvrouwen te voorzien in hun verplichting van het vergaren van Islamitische kennis om zichzelf en hun omgeving te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing
 • de moslimvrouwen te steunen om hun taken en verantwoordelijkheden op een correcte Islamitische wijze te kunnen uitvoeren;
 • de Islamitische geloofsleer en praktisering binnen de gezinnen te vergroten/versterken
 • de ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
 • bij te dragen aan (de verbetering van) de Islamitische opvoeding.

 

Onderwijsmethode

De onderwijsmethode motiveert de student op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis, en vervolgens deze kennis te praktiseren. Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de stof uitlegt en gelegenheid is voor vragen.

Tevens bevat de opleiding praktijkvakken; hiervoor kun je in-shaa’-Allaah meer lezen bij het vakkenaanbod.

Door elke week huiswerk op te geven wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis. Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden, en vervolgens gepraktiseerd dient te worden.

Studiebelasting & Vakken

 

Studiebelasting

De student wordt geacht wekelijks aanwezig te zijn in de les, en thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen.

 

Vakkenaanbod en studiemateriaal

In deze opleiding worden de volgende vakken/studieonderdelen onderricht:

– Basiskennis Islaam

Middels basiskennis Islaam wordt de student in de gelegenheid gesteld de verplichte kennis over de Islaam te vergaren; de drie fundamentele vakken – tawhied, fiqh en Islamitische opvoeding – worden integraal en op een intensieve en diepgaande wijze behandeld. De opleiding beperkt zich bijgevolg niet tot basiszaken van de Islaam.

 

– Gezinskunde

Dit onderdeel betreft een unieke relatiecursus, kinderopvoeding en een EHBO-cursus voor kinderen.

 

– Naaicursus

De student leert de basis van het naaien, en wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zichzelf verder te kunnen ontwikkelen op dit gebied.

 

– Kookcursus

Onmisbaar in onder andere het huwelijkse leven is het feit dat men leert te koken. Middels overwegend praktijklessen wordt de student hierin gesteund.

 

– Cursus huisadministratie

Leer als moslimvrouw jouw weg te vinden in de administratieve rompslomp die kenmerkend is voor het dagelijkse leven in Nederland. Middels dit onderdeel wordt de moslimvrouw in staat gesteld de huisadministratie op een adequate manier te verrichten.

 

– Juridische zaken

De student maakt in dit onderdeel van de studie kennis met verschillende aspecten die voor haarzelf en haar gezin van belang kunnen zijn. Hierbij wordt ingegaan op de juridische zaken die men tegen kan komen in het dagelijkse leven, en de rechten/plichten die men heeft, en hoe men hiermee dient om te gaan.

 

Studiemateriaal

Aangezien de opleiding vakken behelst waarvoor geen bestaand Nederlands studiemateriaal beschikbaar is, wordt de opleiding gedoceerd aan de hand van verschillende Islamitische Arabische boeken, van waaruit de onderwijzer naar het Nederlands vertaalt.

 

Verplichte Intensieve Cursussen

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 

Het Instituut organiseert in-shaa’-Allaah jaarlijks minimaal twee Islamitische educatieve en opvoedkundige conferenties. Deze zijn een verplicht onderdeel van het studieprogramma en vormen een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere lessen. Bij iedere conferentie volgt elke student op een intensieve wijze één unieke cursus, die volledig wordt afgerond tijdens de conferentie.

Het Instituut streeft ernaar zo spoedig mogelijk na de start van de opleiding de data van de conferenties bekend te maken, opdat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.

Studenten die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, kunnen hiervoor vrijstelling vragen bij de directie. Alle benodigde informatie ten aanzien van de conferenties ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via mail van de hoofdadministratie.

De deelnamebijdrage voor de twee jaarlijkse conferenties zijn inbegrepen in jaarlijkse studiebijdrage. Voor elke conferentie wordt een verplichte bijdrage gevraagd van 25 euro per conferentie. Deze bijdragen worden aangewend voor de financiering van o.a. het eten en drinken tijdens de conferentie. Deze conferentiebijdragen zijn inbegrepen bij de lesbijdragen van de opleiding of cursus.

 

Aanbevolen Intensieve Cursussen

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Islamitische Huisvrouw. Echter, is dit wel sterk aanbevolen.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende het gehele studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • Met name als jij na het afronden van deze opleiding wil doorstromen naar Basis Islamologie is deelname aan de zomer- of winterschool zeer aan te raden.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.

 

Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

 

Toetsing

 

In deze cursus behoren tot de toetsing zowel de huiswerkopdrachten, als andere schriftelijke toetsen, en praktijkoefeningen.

 

Diploma en vervolgmogelijkheden

 

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een diploma.

 

Lesbijdrage en Aanmelding

 

Lesbijdrage

  • De lesbijdrage voor de opleiding Islamitische Huisvrouw bedraagt €275,-.
  • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
  • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

 

Betalen in termijnen

  • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
  • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
  • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

 

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt. Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

 

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut: www.ivoe.nl. Klik op het Inschrijfformulier onder Inschrijven;

2. Na inschrijven ontvangt men automatisch een bevestigingsmail;

3. Twee weken voor de start van de opleiding ontvangt men een startmail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les. In de startmail wordt je verzocht om je inschrijving te bevestigen;

4. Vervolgens dient de inschrijver zijn deelname via de mail definitief te bevestigen;

5. Tenslotte vindt de start van de opleiding plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. In dat geval wordt de student van te voren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.