Basiskennis Islaam ochtend

alleen voor zusters

Inschrijving » Geopend «

Locaties:
NL: Utrecht
Start opleiding: februari/maart 2019

Inschrijven

Wil jij heel graag kennis vergaren over jouw prachtige godsdienst, maar heb je slechts de mogelijkheid om dat eenmaal in de week te doen? Schrijf je dan nu in voor de opleiding Basiskennis Islaam.

Lesdagen & Lestijden

Ochtendlessen Basiskennis Islaam, alleen voor zusters…

Locatie Lesdag & Tijd Startdatum Uiterste instroomdatum
Utrecht dinsdag 09.00 – 13.00 uur februari/maart 2019

De exacte stardatum wordt inshaa’-Allaah uiterlijk één week voor de start aan de inschrijvers van de opleiding per e-mail bekend gemaakt.

Indien je niet meer kunt instromen, kun je eventueel naar een andere locatie uitwijken.

Algemene opschrijving

De opleiding basiskennis Islaam…

 • Biedt de moslim en moslima de kans om in slechts één jaar de verplichte kennis over de Islaam te vergaren.
 • Wordt op een praktische wijze onderwezen, waarin de student Islamitisch wordt opgevoed.
 • Omvat de Islamitische geloofsleer, de wetsleer en voorschriften van de belangrijkste aanbiddingen en de fundamenten van de Islamitische opvoeding.
 • Biedt gestructureerde kennis volgens de Islamitische prioriteiten en richtlijnen.
 • Biedt de student de kans om Islamitische kennis te vergaren in de Nederlandse taal.
 • Bevat jaarlijks twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties, waarin volledige cursussen intensief worden gevolgd en afgerond.
 • Hanteert lesmateriaal, die is gebaseerd op de zuivere 3aqiedah en methodologie op grond van de Qur’aan, de Sunnah en de uitspraken van de metgezellen. Hierbij wordt de uitleg van de geleerden van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah gehanteerd.
 • Bevat lesmateriaal dat is gebaseerd op de originele Arabische bronnen.
 • Biedt de student de mogelijkheid om door te stromen naar en toegelaten te worden tot de opleiding Basis Islamologie.
 • Mag niet onderschat worden. Het biedt namelijk op een intensieve en diepgaande en integrale wijze de basis van drie fundamentele vakken. De opleiding beperkt zich bijgevolg niet slechts tot basiszaken, maar gaat daar juist op een diepgaande wijze op in.

De opleiding basiskennis Islaam is geschikt voor eenieder die…

 • In een korte tijd een intensieve en geautoriseerde opleiding wil volgen.
 • Betrouwbare en waardevolle kennis wil vergaren.
 • Graag wil voldoen aan de verplichting van het vergaren van kennis.
 • Nog niet over een diepgaande kennis van dit prachtige geloof beschikt.
 • Graag wil leren om de kennis in de praktijk toe te passen.
 • Slechts eenmaal in de week de mogelijkheid heeft om kennis te vergaren.

Inhoudelijk komen o.a. de volgende vragen/onderwerpen aan de orde:

 • Wat zijn de voorwaarden van “laa ilaaha illa-llaah”?
 • Wat zijn de niveaus van de voorwaarden van “laa ilaaha illa-llaah”?
 • Wat is shirk, en welke vormen van shirk bestaan?
 • Op welke wijzen dienen de soorten van reiniging verricht te worden?
 • Op welke wijze dient de Salaah te worden verricht?
 • Welke vormen van tawassul zijn toegestaan, en welke niet?
 • Op welke wijze dien ik in mijn leven keuzes te maken en te structureren naar gelang de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa?
 • Hoe voed ik mezelf op?
 • Wat zijn de rechten van de mensen (moslims en niet-moslims) in mijn omgeving?
 • Tijdens de 1e conferentie wordt het vak ’40 Nawawie Ahaadieth’ behandeld.
 • Tijdens de 2e conferentie wordt het vak ‘Fiqhu-Ssiyaam & alHadj’ (Wetsleer van vasten & bedevaart);
Naast bovengenoemde vragen komen tevens vele andere zaken aan bod.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • De moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis om zichzelf te redden van de wereldse en de hiernamaalse bestraffing;
 • De ummah vanaf de wortel te verbeteren en de basis te creëren voor een goede en gezonde ummah van taqwaa en akhlaaq;
  Onderwijsmethode
 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • Door elke week huiswerk in te leveren wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis.
 • Behalve het wekelijks inleveren van huiswerk, wordt de student periodiek geacht een samenvatting te schrijven en in te leveren.
 • Na het inleveren van het huiswerk, worden vragen gesteld aan de studenten over de voorgaande lessen. Hierdoor is de docent in staat om het begripsniveau van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • Alle opleidingen en cursussen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.

Studiebelasting en Vakken

Studiebelasting

De student wordt geacht

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les
 • thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.

Vakkenaanbod

In deze opleiding worden de volgende vakken onderricht

 • Tawhied: in dit vak worden alle basisaspecten van de geloofsleer diepgaand behandeld.
 • Fiqh: in dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • de reiniging;
  • de Salaah (het gebed);
  • de Siyaam (het vasten).
 • Islamitische opvoeding, hieronder vallen:
  • Kennismaking met de Sunnah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;
  • Kennismaking met de Qur’aan
  • Kennismaking met de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;
  • Kennismaking met de sahaabah;
  • Gedragsnormen van onze Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en zijn metgezellen;
  • De Islamitische manier van denken;
  • Omgang met niet-moslims;
  • Het gedrag bij geschillen;
  • Regels omtrent de moslim in een niet-islamitische staat.

Studiemateriaal

Vakgebied Studiemateriaal
Tawhied (geloofsleer) Tawhied Vereenvoudigd
Al-Fiqh (wetsleer) Al-Wadjiez/ Afspraak met de Koning
Islamitische opvoeding Verschillende boeken

De student ontvangt de tweede les van het eerste studiejaar het studiemateriaal. Het studiemateriaal wordt dus geheel door het Instituut verzorgd. D.w.z. dat de student dus niet zelf zijn studiemateriaal steeds hoeft aan te schaffen. Ook komen hiervoor geen extra kosten bij, omdat de kosten van het studiemateriaal reeds inbegrepen zijn in de lesbijdrage voor de opleiding.

Verplichte Intensieve Cursussen

Twee zesdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de opleidingen Basiskennis Islaam, Basis Islamologie, Islamitische Gezinskunde en Arabisch.
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een vereist onderdeel van het studieprogramma!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.
 • Er wordt dan ook van de studenten verwacht dat zij deze data vrijhouden of anders verlof opnemen, om in staat te zijn deze gezegende bijeenkomsten en intensieve cursussen te kunnen bijwonen.
 • Het deelnamebedrag is in de lesbijdrage inbegrepen.
 • Zusters, die een Islamitische reden hebben om niet aanwezig te zijn bij de conferentie, dienen dit tijdig te melden bij de administratie. Ze dienen dan de conferentie via de livestream-uitzending volledig bij te wonen.

Aanbevolen Intensieve Cursussen

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is niet vereist voor studenten Basiskennis Islaam. Echter, is dit wel sterk aanbevolen.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • Met name als jij na het afronden van deze opleiding wil doorstromen naar Basis Islamologie is deelname aan de zomer- of winterschool zeer aan te raden.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 20 aaneengesloten dagen.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool wordt aangewend voor de bekostiging van o.a. het lesmateriaal en overige noodzakelijke onkosten gedurende het 15 á 20 daagse programma.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.  

Toetsing en Vervolg

Toetsing

Elke week ontvangt de student voor de verschillende vakken huiswerkopdrachten voor de week erop. Het huiswerk & inzet bepaalt 50% van het eindcijfer voor het desbetreffende vak. Naast het huiswerk zijn er ook schriftelijke toetsen, die eveneens 50% van het eindcijfer bepalen. Voor de vakken Tawhied en al-Fiqh krijgt de student een schriftelijke deeltoets en een eindtoets. Voor het vak Islamitische Opvoeding krijgt de student één schriftelijke toets. Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten, dient de student voor elk vak (gemiddeld) minimaal een voldoende te hebben behaald.

Diploma en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een diploma. Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Toegelaten worden tot de driejarige opleiding Basis Islamologie om verder kennis te vergaren over deze prachtige Godsdienst.

Lesbijdrage en Aanmelding

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding Basiskennis Islaam bedraagt €275,-. Dit is inclusief de conferenties en lesmateriaal.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

 • Het Instituut biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het uiterste termijn van betaling is 31 maart bij opleidingen die in februari/maart van start gaan en 30 oktober bij opleidingen die in september/oktober van start gaan. Na dit termijn is het betalen in termijnen niet mogelijk.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage uiterlijk voor bovengenoemde data te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen.
 • Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

Automatische Incasso

  • Indien de student in termijnen zal betalen, dient hij een machtiging af te geven aan het Instituut tot automatische incasso. Dit kan gedaan worden ofwel op de eerste lesdag ofwel via een online formulier dat de student toegezonden krijgt via de bevestigingsmail.

 

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
  • Onder bepaalde omstandigheden kan in overleg met de directie deze norm met een jaar worden verlaagd naar 15 jaar.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
  • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor het hele lesjaar verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. terug gestort aan de student.

Schrijf je nu in!